Arealtek informerer om at eiendommen består i dag av en eksisterende enebolig. Det er ikke registrert forhold innenfor planområdet til hinder for regulering. Løten kommunen er positive til tiltaket som bidrar til ønsket utvikling i sentrum.

Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til bolig- og sentrumsformål og ligger innenfor område med tilknytningsplikt til fjernvarme. Området er ikke tidligere regulert, men grenser til eksisterende reguleringsplan for Løten sentrum.

Kart som viser Fredli i Løten sentrum (Illustrasjon: Arealtek) Kart over planområdet Fredli (Illustrasjon: Arealtek)

Det er i samråd med kommunen enighet om at tiltaket ikke utløser krav til konsekvensutredning iht. plan- og bygningsloven § 4-2 med tilhørende forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017.


Planområdet med beskrivelser

Her finner du mer informasjon om planen og planarbeidet. Her kan også planprosessen med tilhørende dokumenter ses og følges. På nettsiden finner man mer informasjon om planforslaget og referat fra oppstartsmøtet gjennomført 23.10.2018 med rammer for videre planarbeid.

>> Se planen i planinnsyn her (NB! Tar litt tid å laste opp)

>> Planinitiativ Grinderengsletta nr. 7 i Løten (beskrivelse)

>> Varsel om oppstart av planarbeid for Fredli

>> Referat fra oppstartsmøte Grinderengsletta 7 (med rammer for videre planarbeid)


Har du spørsmål eller innspill til planarbeidet?

Henvendelser kan rettes til: Arealtek AS v/Hilde Smedstad, Elvarheimsgt. 10B, 2408 Elverum, hilde@arealtek.no, mobil: 930 69 363.

Frist for å komme med merknad til oppstartsvarselet er 29.11.2018.

Det planlegges med 1. gangs behandling i formannskapet 30.1.2019. Når planen er lagt ut på offentlig ettersyn vil det på nytt være mulighet for å komme med innspill til forslaget.