Reguleringsendring for boligfelt Ådalsfeltet vest

Endringsforslaget legger til rette for bygging av 27 nye boligtomter i et område som tidligere har vært regulert til boligbygging. Plandokumenter kan ses og uttalelse kan gis i PlanDialog.

Dokumenter:

>> 153-Ådalsfeltet Vest-Plankart

>> Reguleringsbestemmelser

>> Planbeskrivelse

>> ROS-analyse

>> Biologisk mangfold i planområde Ådalsfeltet

>> Saksframlegg

Eventuelle uttalelser sendes skriftlig til Løten kommune eller gis på "plandialog" innen 15. desember 2018. 

Ådalsfeltet vest - plankart med link til planinnysn