Det kom inn 17 forslag på 15 ulike kanididater til få kulturprisen i år. Kristin Wolden

Det er innbyggere og andre som sender inn forslag på kandidater, og forslagstilleren til Kristin Wolden som kandidat skriver dette i begrunnelsen:

For sitt mangeårige engasjement for Løten turn. Klubben består av 380 aktive medlemmer fra 2 år og oppover. Klubben satser mest på bredde, men har også en konkurransegruppe. Wolden, som er både leder og trenger, har bidratt sterkt til klubbens vekst og utvikling. Hun var en stor pådriver til bygging av basishallen. 
Hun er en ressursperson som alltid er oppdaterert på aktiviteter, styreoppgaver, trenere og utøvere. Løten turn har en rekke arrangementer gjennom året uten fast trening, og bidrar også på andres arrangement. 

Forslagsstiller er Anita Langdalen og Bente Lien. 


Hvem prisen skal gå til

Dette står i statuttene om hvem prisen skal gå til

1. Løten kommunes ildsjelpris – Olines virke er en takk og en anerkjennelse for den eller de som har vist sitt engasjement og sin innsats for fellesskapets verdier og/eller gjør en jobb for frivillige lag og foreninger i Løten.

Prisen er på kr. 12 000, og deles ut i et arrangement påfølgende år (i 2019). 

Driftsutvalget er supplert med ordfører i behandlingen av sak om kulturpris og ildsjelpris. 

>> Her kan du se hvem som har mottatt ildsjelprisen tidligere

>> Se mer om ildsjelprisen her