På vegne av Kildetunet AS og i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8, kunngjøres oppstart av detaljregulering for eiendommene gnr./bnr.: 20/99 og 20/17 m.fl., 2340 LØTEN.

Boligbebyggelse

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse i form av kjedede eneboliger, tomannsboliger og firemannsboliger over to plan, samt leilighetsbygg med fire etasjer. Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til bolig- og næringsformål. Planen utløser ikke krav til konsekvensutredning.

Frist for innspill

Merknader til det igangsatte planarbeidet rettes innen 01.03.2019 til: 
ARR Arkitekter AS, Postboks 252, 2381 Brumunddal. Epost: post@arrark.no


Område for reguleringsplan

Her kan du se området som skal detaljreguleres:

Kildetunet reguleringsområde(Bilde: ARR arkitekter AS)