Planområdet vil omfatte eiendom 204/35 med tilliggende kommunalt eid areal mot skogen i syd og mot Løtenhallen i vest. Formålet med reguleringen er å legge til rette for bygging av ny og større barnehage med tilliggende leke- og parkeringsarealer. Du kan se planen i kommunens kartløsning, mens plandokumentene tilhørende saken kan ses i kommunens digitale planarkiv.

De som har synspunkter og opplysninger som kan ha betydning for planarbeidet sender dette til Løten kommune innen 2. mars 2019.