Planen legger til rette for bygging av gang- og sykkelveg langs riksvegen. Planen kan ses i kommunens kartløsning, mens plandokumentene tilhørende saken kan ses i kommunens digitale planarkiv.

Vedtaket kan etter PBL § 1-9 påklages til Fylkesmannen innen 3 uker etter denne kunngjøring.

Eventuell klage sendes via Løten kommune.

Eventuelt krav om erstatning for tap etter § 15-3 eller innløsning etter § 15-2 må være framsatt ovenfor Løten kommune innen 3 år.