Flere tilskuddspotter med ulike formål og søknadsfrister er slått sammen til en felles pott som heter «kulturmidler» og som ikke har fast søknadsfrist, men som kan søkes på gjennom året. Ole Eskild Dahlstrøm og Bente Hagen

- Kulturbegrepet i denne sammenhengen omfatter også idrett, forteller kultursjef Bente Hagen. 
Gode tiltak innen kultur og idrett som bidrar til å skape aktivitet og attraktivitet kan søke på disse midlene. Potten er på drøyt 200 000 kroner.

Blant tilskuddene som har blitt en del av denne potten, er «dugnadsbaserte fellestiltak». Hagen oppfordrer gode dugnadsbaserte tiltak for fellesskapet til å søke om kulturmidler, men sier at rene drifts- og vedlikeholdstiltak faller utenfor denne ordningen. 


Ordninger for idrettslag

I tillegg til dette er det to ordninger som kun gjelder idrettslag som er forenklet. Lag og foreninger som er tilsluttet Løten Idrettsråd har fått to typer driftsstøtte.

Det ene er et driftstilskudd etter medlemstall. Tilskuddsbeløpet på 76 000 kr fordeles etter en fastsatt fordelingsnøkkel basert på medlemstall over og under 19 år.

Det andre er et driftstilskudd til idrettsanlegg som har driftsansvar for bygg og anlegg. 121.000 kr fordeles basert på et vekttallsystem for anlegg som laget/foreningen har driftsansvar for. For første gang skal idrettslagene slippe å søke om disse tilskuddene. Tidligere har idrettslagene måtte huske søknadsfristen på våren, og de har måtte levert omfattende dokumentasjon. 
- Vi ser at vi har tilgang til tallene gjennom idrettsforbundet og det er derfor unødvendig ekstrajobb for lagene å skulle rapportere disse tallene to ganger, sier idrettskonsulent Ole-Eskild Dahlstrøm. – I tillegg byttes det jevnlig styrer i foreningene og det kan være vanskelig å huske å søke på dette. Dahlstrøm forteller at lagene da selvfølgelig må huske å rapportere sine medlemstall gjennom klubbadmin til Norges idrettsforbund, som tidligere. 

Se mer om tilskuddene her:

>> Tilskuddsordninger til kultur og idrett