Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligutbygging på eiendom 97/48 og 197/50, samt avsette areal til gang- og sykkelveg langs Kjøstadvegen.

Det vil være aktuelt å legge til rette for to-mannsboliger og ev. boliger i rekke-/kjede i inntil 2 etasjer. Det planlegges for høy utnyttelse. Adkomst vil skje fra Håvegen. Planavgrensningen kan ses i kommunens kartløsning.

Skriftlige synspunkter som har betydning for arbeidene kan sendes: 
MjøsPlan as v/Line Irene Danielsen, Postboks 6, 2391 Moelv, innen 15.05.2019 med kopi til Løten kommune v/saksbehandler Sigurd Dæhli.

Spørsmål kan rettes til Line Danielsen,
tlf 918 19 886, e-post: lineirene@mjosplan.no.