Planområdet omfatter et areal på ca. 3,1 km2 og er beliggende øst, sør og sør-vest for Svaenlia hytteområde, inkludert alpinbakke, Budor Gjestegård og caravanplass, og strekker seg ned til Budor skistadion langs Budorvegen i sør. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for flere hyttetomter samt en fortetting av senterområdet på Budor inkl. ivaretagelse av viktig grønnstruktur, seterområder og naturmiljøer. Planavgrensningen kan ses i kommunens kartløsning, mens plandokumentene tilhørende saken kan ses i kommunens digitale planarkiv.

Foreslått arealbruk avviker i forhold til kommuneplanens rammer og utløser krav om konsekvensutredning. Det er i den forbindelse utarbeidet planprogram for arbeidet. Planprogrammet og saksdokumenter er å se på servicekontoret og på vår hjemmeside. Evt. uttalelser må sendes skriftlig til Løten kommune innen 16. mai 2019.