Reguleringsendring for boligfelt Ådalsfeltet vest

Endringsforslaget legger til rette for bygging av 25 nye boligtomter i et område som tidligere har vært regulert til boligbygging. Planen kan ses i kommunens kartløsning, mens plandokumentene tilhørende saken kan ses i kommunens digitale planarkiv.


Områdereguleringsplan for Terningmoen skyte- og øvingsfelt.

Planen stadfester nåværende bruk av den delen av skyte- feltet som ligger innenfor Løten kommunes grenser. Vedtakene kan etter PBL § 1-9 påklages til Fylkesmannen innen 3 uker etter denne kunngjøring. Evt. klage sendes  via Løten kommune. Evt. krav om erstatning for tap etter § 12-3 eller innløsning etter § 12-2 må være framsatt ovenfor Løten kommune innen 3 år. Planen kan ses i kommunens kartløsning, mens plandokumentene tilhørende saken kan ses i kommunens digitale planarkiv.