I 2016 fikk Løten kommune et tilskudd på 200.000 kroner fra Riksantikvaren og Hedmark fylkeskommune til utarbeidelse av kulturminneplan. I mai 2017 vedtok kommunestyret "Planprogram kulturminneplan 2019-2023", og dette planprogrammet er styrende for denne planen.

Kulturminneplan til offentlig ettersyn

Planen er kommunens styringsredskap i kulturminneforvaltningen og legges til grunn for saksbehandling og vedtak som berører kulturminner. Dette er en førstegenerasjons-plan og den er derfor ikke uttømmende.

Planens intensjon er å presentere et representativt utvalg. Kulturminneplanen er utarbeidet som en tematisk kommunedelplan etter Plan- og bygningsloven.


Les planen her:

Kommunedelplan kulturminnevern 2019-2023


Målet er at planen skal:

  • Etablere en oversikt over kulturminner og kulturmiljøer i Løten kommune 
  • Være et verktøy for håndtering av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven og annen kommunal forvaltning
  • Bidra til at kulturminner skal gi grunnlag for næringsutvikling og verdiskapning
  • Egne seg til formidling

 

«Je kjæm i frå Løten»

Kulturplanens tittel «Je kjæm i frå Løten» er inspirert av en historie om Edvard Munch. Han glemte aldri sin tilknytning til Løten. I sine eldre år levde Munch et liv i isolasjon på Ekely i Oslo. Han hadde lite besøk og åpnet ikke opp for så mange. Den unge medisinstudenten Kåre Håvard Torp fra Løten var sendt innom Ekely som sendebud fra sin mor. Han ringte på flere ganger uten at noen åpnet. Da ropte han ut «Je kjæm ifrå Løten» og straks ble porten åpnet av Munch som vennlig tok imot og mimret om gode barndomsminner.


Planen er inndelt i følgende hovedtemaer:

  • Tettsteder
  • Naturressurser med vekt på landbruket
  • Ferdsel og kommunikasjon
  • Industri og håndverk/tekniske kulturminner
  • Andre viktige kulturminner

Kommunedelplanen er utarbeidet av kulturhistoriker Sjur Harby, i samarbeid med ansatte fra kultur og plan. Arbeidet har vært ledet av en styringsgruppe fra kulturavdelingen og planavdelingen.


Frist for innspill

Ønsker du å gi innspill til planen, må disse sendes innen 29. juni 2019
Innspill kan sendes på epost til post@loten.kommune.no eller i posten til Postboks 113, 2341 Løten.