Næringsplanen fokuserer både på kommunens rolle som tilrettelegger og kommunens rolle som utviklingsaktør.Næringsplan (Foto: Jonas Jeremiassen Tomter)

Som tilrettelegger handler det om en kommune som jobber for å skape samarbeid, møteplasser og gode rammebetingelser for eksisterende og framtidig næringsliv.


Kommunen som utviklingsaktør

Kommunens rolle som utviklingsaktør handler om at kommunen skal være utviklingsorientert og pådriver for vekst og utvikling. Planen skal etter planprogrammet belyse Løtens fortrinn, næringslivets forventninger til kommunen, regionalt samarbeid, utviklingen av Løten som hyttekommune og bostedsattraktivitets betydning for næringsutvikling og vekst. Næringsutvikling skal også ses i sammenheng med bolyst og trivsel.

Det har vært en bred involvering i planarbeidet med en kombinasjon av en-til-en møter med næringslivet og i alt fire åpne innspillsmøter. Det første innspillsmøtet var et generelt møte og de påfølgende hadde fokus på landbruk, Budor og opplevelsesnæringer og sentrum og tjenesteyting. Alle møtene har hatt innledere for å sette fokus på et område med påfølgende gruppearbeid/diskusjon. Det har vært god deltakelse og stort engasjement rundt temaene og innspillene fra møtene er tatt med i planen.


Satsingsområder Næringsplan møte (foto: Merete Netteland)

Næringsplanen beskriver mål og tiltak innenfor følgende satsningsområder:

  • Kommunen som tilrettelegger
  • Infrastruktur
  • Landbruk
  • Turisme og opplevelsesbasert næring
  • Næringsarealer og områdeutvikling
  • Etableringer og innovasjon


Følgende politiske arbeidsgruppe har ledet prosessen:

Andres Lopez (AP) leder Prosjektgruppa for næringsplanen sammen med sekretær Berte Helgestad. (Foto: Bente Hagen)
Synnøve Fjærgård (AP)
Tor Hauge (MPG)
Kjell Ingar Olsen (SP)
Marte Larsen Tønseth (SP)
Anne-Lise Jensen (H)

Sekretærer: 
Berte Sollerud Helgestad (Hamarregionen Utvikling)
Bente Hagen (Løten kommune)


Plandokumentet

Les næringsplan for 2019-2030 her

Innspill må være sendt til Løten kommune innen 10. august 2019, til post@loten.kommune.no 
Merk innspillet med næringsplan.