Forslag til ny forskrift for motorferdsel i Løten legges nå ut på offentlig høring

Motorferdsellovens § 4 åpner for fri ferdsel med motorfartøy på innsjøer som er 2 km2 eller større, på elvestrekninger, og på innsjøer mindre enn 2 km2 dersom disse inngår som en del av et farbart vassdrag.


Behov for lokale restriksjoner

Kommunene kan imidlertid innføre egne restriksjoner for å tilpasse behovet lokalt. Særlig i sammenheng med at Regjeringen den 18.05.2017 opphevet «vannscooter-forskriften» ser man et behov for å innføre lokale regler for å regulere motorisert ferdsel på vann der den generelle motorferdsel-loven åpner for fri benyttelse av alle type kjøretøyer.

 

Rokosjøen og Stor-Bronken

I Løten gjelder dette både Rokosjøen og Stor-Bronken. Motoriserte fartøyer med ubegrenset motor- og fartsytelse vil kunne være til ulempe og skade for naturmangfold, bading, friluftsaktiviteter og rekreasjonsmuligheter.

Det foreslås derfor blant annet å begrense lovlig motorstørrelse til en ytelse på maksimalt 10 hestekrefter og en høyest tillatt hastighet på 5 knop. Dette vil gi anledning til benyttelse av motorbåt, noe som åpner for rekreasjon og friluftsliv knyttet til dette- samtidig som restriksjonene vil redusere faren for forstyrrelse og skade på andre interesser.

Formannskapet i Løten vedtok den 5. juni 2019 å legge følgende forslag til forskrift for motorferdsel i Løten ut til offentlig høring:


Les forslaget til forskrift for Løten her:


Ønsker du å gi innspill?

Gi inspill innen 19. august 2019 til Løten kommune, Postboks 113, 2341 Løten eller post@loten.kommune.no.