Reguleringsplan for Fredli

Planen legger til rette for ny bebyggelse i form av tre boligblokker på to eksisterende boligeiendommer. Du kan se planen i kommunens kartløsning, mens plandokumentene tilhørende saken kan ses i kommunens digitale planarkiv.

 

Reguleringsplan for Skøienhagan barnehage

Planen legger til rette for bygging av ny og større barnehage med tilliggende leke- og parkeringsarealer. Du kan se planen i kommunens kartløsning, mens plandokumentene tilhørende saken kan ses i kommunens digitale planarkiv.

 

Fastsettelse av planprogram for Budor Sør

Det ble fastsatt planprogram for områdeplan for Budor Sør. Omrisset av planen kan ses i kommunens kartløsning, mens planprogrammet kan lastes ned her.

 

Planvedtakene kan etter PBL § 1-9 påklages til Fylkesmannen innen 3 uker etter denne kunngjøring. Evt. klage sendes via Løten kommune.

Evt. krav om erstatning for tap etter § 12-3 eller innløsning etter § 12-2 må være framsatt ovenfor kommunen innen 3 år.