Etter omlegging av trafikken på ny rv. 3, vil trafikken på fv. 1844 Hamar–Løten dominere Veenskrysset. En rundkjøring vil prioritere denne trafikken bedre enn dagens løsning med to forskjøvne T-kryss. Rundkjøringer har erfaringsmessig også lavere ulykkesfrekvens enn T-kryss. Tiltaket er vist i kommuneplanens arealdel for Løten kommune gjeldende for perioden 2015-2026.

Tiltaket omfatter i hovedsak ombygging av dagens to T-kryss til én rundkjøring. Gang- og sykkelvegsystem med undergang under Kongsvegen forutsettes opprettholdt. I planprosessen vil vegvesenet også vurdere tilrettelegging av buss-stopp og pendlerparkering i tilknytning til krysset. Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnittet under.

Medvirkning og informasjon

Det arrangeres åpen dag tirsdag den 05.11.2019 kl. 1600-1900 på Statens vegvesens anleggskontor på Ånestad (. Der vil vegvesenets folk være til stede for å gi informasjon og ta imot innspill.

Synspunkter og innspill

Dersom du har synspunkt, innspill og andre relevante opplysninger til planarbeidet, ber vi om at de sendes skriftlig innen den 12.11.2019 til:

→ Se Statens Vegvesen for varsel om planoppstart

Illustrasjon planoppstart Veenskrysset
Illustrasjon planoppstart Veenskrysset