Med hjemmel i motorferdselloven er det nå vedtatt egen forskrift for å regulere motorisert ferdsel på vassdrag i Løten kommune. Det har tidligere vært åpent for fri bruk av alle typer kjøretøyer med ubegrenset fart på blant annet Stor-Bronken og Rokosjøen.

Bruk av motoriserte båter med ubegrenset motor- og fartsytelse vil imidlertid kunne være til ulempe og skade for naturmangfold, bading, friluftsaktiviteter og rekreasjon. Både Rokosjøen og Stor-Bronken utgjør viktige funksjonsområder for en rekke arter, hvor særlig hekkende fugler vil være sårbare for forstyrrelser.


Maksimalt hastighet 5 knop og motorytelse på 10 hk

Restriksjonene går blant annet ut på at det er lov å kjøre i maksimalt 5 knop, samt at motorstørrelser på over 10 hk er forbudt. Det er heller ikke lov å benytte motorbåter innenfor et belte på 100 meter fra badeplassene ved Haverbekkvika ved Rokosjøen. Bruk av vannscooter er forbudt uavhengig av motorytelse og fart. 


Hele forskriften kan leses i Lovdata: