Budsjett med økonomiplan ble behandlet i kommunestyret fredag 13. desember 2019. 


Kommunestyrets vedtak

Sak nr. 76/19, den 13.12.2019.

 1. Kommunestyret vedtar driftsbudsjettet for 2020 slik det framgår av budsjettskjema 1A bevilgningsoversikt drift og 1B bevilgninger drift, jf. forskriftens §5-4.

 2. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet slik det framgår av budsjettskjema 2A. Bevilgningsoversikt – investering, jf. forskriftens §5-5.

  Friidrettsanlegget i Løten idrettspark (Jf F-sak 88/19) flyttes i investeringsbudsjettet  fra 2022 til 2021. Endelig konsekvensjustering legges frem i forbindelse med budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024.

 3. Kommunestyret vedtar rammen for nye låneopptak i 2020 på maksimalt 38 980 000 kroner til finansiering av investeringene, slik det framgår av hovedoversikt investeringsbudsjett 2020 – 2023.

 4. Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån innenfor den vedtatte lånerammen og til å godkjenne lånebetingelser, låneform og låneinstitusjon innenfor kommunestyrets rammeforutsetninger.

 5. De kommunale gebyrene og betalingssatsene vedtas slik det framgår av regulativ for kommunale gebyrer og betalingssatser for 2020.

 6. For beregning av forskuddstrekk og forskuddsskatt for 2020 overfor den som plikter å betale forskudd på skatt etter skattebetalingsloven, settes skattøret til 11,10 prosent. Dersom stortinget vedtar en endring i det maksimale kommunale skattøret, endres kommunenssatser tilsvarende.

 7. Rådmannens forslag til innsparingstiltak med vedtatte endringer vedtas slik de fremkommer i vedlegget «Innsparingstiltak Løten 2020».

  Vedtatte endringer:

  - Endre punktet «Sommerstengt barnehage i 4 uker» til: «Stengt barnehage 3 uker, derav 2 uker om sommeren og 1 uke i forbindelse med jul». Innsparing kr 50 000,- mindre.

  - Endre tekst: punktet «slå sammen klasser» til «slå sammen klasser innad på samme skole»

  - Endre punktet: «Sommerstengt SFO i fire uker . . .» til: Stengt SFO i 3 uker, derav 2 uker om sommeren og 1 uke i forbindelse med jul. Øvrige skoleferieuker vil ha et samlokalisert tilbud.

 8. Med hjemmel i eiendomsskatteloven §§ 2-4, jf. Løten kommunes vedtekter fastsatt i K-sak 6/13, kreves det eiendomsskatt som følger for skatteåret 2020:

  a) Eiendomsskatten gjelder for hele kommunen.
  b) Skattesatsen settes til 4,75 promille. For produksjonsutstyr og installasjoner/telenett på 4,75 promille. Skattegrunnlaget for produksjonsutstyr og installasjoner/telenett reduseres i tråd med fastsatt overgangsregel med to syvendedeler i 2020.
  c) Bunnfradraget settes til kroner 0 for bolig- og fritidseiendommer (jf. esktl. § 11).
  d) Eiendommer som omfattes av eiendomsskatteloven § 7a ifølge eget vedtak i formannskapet fritas helt for eiendomsskatt.
  e) Bygninger som omfattes av eiendomsskattelovens § 7b ifølge eget vedtak i formannskapet fritas helt eller delvis for eiendomsskatt.
  Det foretas en kontorjustering på 10% av gjeldende takster i 2020 jf. Eiendomsskatteloven § 8 A-4.

  Konsekvenser av endringer i punkt b og c er redusert mindreforbruk i budsjettet med ca kr 500 000,-.

 9. Rådmannens forslag til økonomiplan for perioden 2020 – 2023 vedtas slik det framgår av bevilgningsoversikt drift (1A) og bevilgninger drift (1B) og bevilgningsoversikt investering (2A) og hovedoversikt investeringsbudsjett 2020 – 2023.
  Planen legger grunnlaget for rullering av økonomiplanen.

 10. Utviklingsområder

  - Utrede muligheter for å øke antall lærlinger til 10 innen 2023.

  - Rådmannen ser på muligheter for å kunne være en aktiv pådriver for bredbånd i hele kommunen, inkludert Helsetunet og andre institusjoner for brukere og ansatte.

  - Utrede muligheter for salg av kommunale boliger. Legge til rette slik at de som leier kan ha mulighet til å kjøpe boligen.

  - Utrede muligheten for likt læreverk og kommunikasjonsverktøy på alle skolene i Løten.

  - Rådmannen inviterer nabokommuner med på å se på en etablering av interkommunalt samarbeid på barneverntjenesten, med Løten kommune som vertskommune.

  - Rådmannen inviterer samarbeidspartnere vist i punkt 7 i budsjettdokumentet på å effektivisere i likhet med egne virksomheter i Løten kommune.

  - Utrede en annen måte å finansiere spesialundervisning og gjesteelever på.

  - Utrede mulighet for fritidskort og utstyrsbod for barn og unge i kommunen.(Kultur, idrett, frivillighet).

  - Statusrapport Virksomhetsgjennomgang 2020. Løten kommune har iverksatt en virksomhetsgjennomgang. Formannskapsmøte 8. mai 2019, saksnummer 19/495.
  - Ber om en statusrapport, hva har skjedd i prosessen. I følge 2. tertial 2019, overforbruk 15,3 millioner, mye kan ikke ha skjedd.
  - Vi må se på virksomhetsgjennomgang for de fem etatene innen: Velferd, Oppvekst, Stab, Plan og Kultur. Hvilke mulige effektiviseringstiltak.

  - Rådmannen bes om å utrede fjerning av barnetrygd som en del av grunnlaget for sosialhjelp. Dette som del av forberedelse til budsjettprosess for 2021 og bes legges fram i forbindelse med framleggelsen av 1. tertial 2020.

  - Kommunestyret ber rådmannen om at Skolekonferansen utvikles med grunnlag i skolekonferansen 2019.

 • Under skolekonferansen 2020 ber Kommunestyret om at følgende punkter gjennomgås:
  - Tilstandsrapport for barnehage og skole i Løten 
  - Status gjennomstrømning i videregående skole for våre elever
  - Felles planer og fagfornyelsen

 • Kommunestyret forutsetter at status for måloppnåelse i Strategisk plan for barnehage og skole er en del av skolekonferansen 2020, med vekt på:
  - Fokusområdet ledelse
  - Fokusområdet det psykososiale miljø
  - Fokusområdet grunnleggende ferdigheter

 • Kommunestyret forventer at relevante målgrupper blir invitert til konferansen for å sikre at vi står sammen om utviklingen av Løtenskolen.

- Kommunestyret ber rådmannen om å utarbeide eierskapsmelding, som systematisk går gjennom alle selskaper, IKS, samarbeid og lignende som kommunen er eier eller deltaker i. Gjennomgangen skal inkludere følgende punkter:
 - En overordnet eierstrategi for Løten kommune
 - Eierandel/forpliktelse i de ulike selskaper, samarbeid og lignende
 - Kommunens strategi med å være eier eller deltaker i samarbeidet

- Rådmannen ser på muligheten for å være en aktiv pådriver for mobiltelefon og bredbånd i hele kommunen, inkl. Helsetunet og andre institusjoner for brukere og ansatte.

- Utrede forbedringer til norskopplæring for flyktninger

- Utrede effekter av etablering av et lavterskeltilbud innen psykisk helse og rus, og hvordan et slikt tilbud kan organiseres

- Se på muligheter for å gjennomføre en klimapolitisk dag for kommunestyret med gjennomgang av klima- og energiplanen, de tiltak som er vedtatt inn i den og arbeidet rundt denne.