Vedtaket er slik: 

  • Felles sanitæranlegg, kjøkken og oppholdsrom ved campingplasser i Løten kommune skal være stengt
  • Overnatting i campinghytter/vogner og bobiler på campingplass i Løten er bare tillatt for personer bosatt i Løten og kun i campinghytter/vogner og bobiler som har eget sanitæranlegg
  • Vedtaket har virkning fra vedtaksdato og gjelder foreløpig frem til 26.04.2020


Begrunnelse for vedtaket: 

Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmenfarlig smittsom sykdom, som kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommen er også erklært som en pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse av Verdens helseorganisasjon. Helsedirektoratet skriver i sin anbefaling:    

«Helsedirektoratet ønsker at innenlands transport skal gå mest mulig som normalt, men vi oppfordrer sterkt alle til å unngå fritidsreiser. Vi oppfordrer til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands), unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre.»    

I sitt vedtak datert 12.03.20 forbyr/pålegger Helsedirektoratet stenging av «svømmehaller, badeland og liknende». Videre forbys alle virksomheter i serveringsbransjen med unntak av der det kan legges til rette for at besøkende kan holde 1 meters avstand. Forbudet er senere fulgt opp i forskrift om smitteverntiltak mv ved koronautbrudd (covid-19-forskriften), datert 27.03.2020.  

I den nåværende situasjonen er det min vurdering at det i så stor grad som mulig må gjøres tiltak for å forebygge og motvirke overføring av koronavirus til og blant befolkningen i Løten kommune. Jeg anser vedtaket nødvendig både for å beskytte sårbare grupper og for å opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenesten. Det er også min vurdering at vedtaket er på linje med intensjonen i Helsedirektoratets vedtak av 12.03.20.

Vedtaket er derfor etter min vurdering forholdsmessig og tjenlig ut fra en helhetsvurdering. Kommuneoverlegen vurderer at vedtaket med angitte smitteverntiltak har en medisinskfaglig begrunnelse, er nødvendig av hensyn til smittevernet i kommunen. Etter min vurdering vil den samfunnsmessige nytten ved vedtaket overstige den belastning og ulempe for de vedtaket gjelder. Frivillig medvirkning er vektlagt i vurderingen. Kommunelegen finner grunn til å henlede oppmerksomheten til smittevernloven § 4-1 tredje ledd som lyder: «Har kommunestyret eller Helsedirektoratet truffet vedtak om tiltak etter første eller andre ledd som den ansvarlige ikke retter seg etter, kan kommunestyret sørge for at tiltakene blir satt i verk. Kommunestyret kan sørge for iverksetting av tiltakene også dersom den ansvarliges holdning eller atferd kan medføre at iverksettingen blir forsinket, eller dersom det er uvisst hvem som er den ansvarlige. Tiltakene gjennomføres for den ansvarliges regning, kommunen hefter for kravet om vederlag.»  
 
Denne bestemmelsen gjelder også når kommunelegen fatter vedtak etter § 4-1, første ledd, jfr femte ledd. 
 
Avslutningsvis vil kommunelegen også understreke at smittevernloven § 8-1 angir at forsettlig eller uaktsom overtredelse av vedtak gitt med hjemmel i loven kan straffes med bot eller fengsel inntil 2 år. Dersom overtredelsen fører til tap av menneskeliv eller betydelig skade på kropp eller helse som følge, er straffen bot eller fengsel inntil 4 år. Løten kommune vil anmelde overtredelser av vedtaket.   


Rettslig grunnlag for vedtaket: 

Av smittevernloven § 4-1, første ledd fremgår: 
 
Når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller for å motvirke at den blir overført, kan kommunestyret vedta  
a) forbud mot møter og sammenkomster eller påbud om andre begrensninger i den sosiale omgangen overalt der mennesker er samlet,    
b) stenging av virksomheter som samler flere mennesker, f.eks. barnehager, skoler, svømmehaller, flyplasser, butikker, hoteller eller andre bedrifter og arbeidsplasser – eller begrensninger i aktiviteter der,    
c) stans eller begrensninger i kommunikasjoner,  
d) isolering av personer i geografisk avgrensede områder eller andre begrensninger i deres bevegelsesfrihet i opptil sju dager om gangen,   
e) pålegg til private eller offentlige om rengjøring, desinfeksjon eller destruksjon av gjenstander eller lokaler. Pålegget kan også gå ut på avliving av selskapsdyr, utrydding av rotter og andre skadedyr, avlusing eller annen smittesanering.  
Aktuell bestemmelse i herværende sak er pkt b) 
 
Grunnleggende krav ved iverksetting av tiltak etter § 4-1 fremgår av smittevernloven § 1-5 hvor det fremgår:  
Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder. 
 
Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep. 
 
I hastesaker har kommunelegen myndighet til å fatte vedtak, jfr smittevernloven  § 4-1, femte ledd.