Barn og unge/oppvekst

Barnehager

Barnehagene åpnes fra 20. april med strenge smittevernregler.

 

Skoler og SFO

27. april åpner skolene og SFO for 1.-4.trinn og noen grupper yrkesfagelever.
Folkehelseinstituttet har sammen med Utdanningsdirektoratet laget to smittevernveiledere for skolene, én for barnetrinnet og én for ungdomstrinnet og videregående skole. Veilederen har tre overordnete føringer: Syke skal bli hjemme, det skal være god hygiene og redusert fysisk kontakt.

Det er ikke satt dato for når elever fra 5. trinn og oppover starter igjen, men det er sagt at det er ønskelig med oppstart for alle før sommeren. Nasjonal veileder for skolene kan leses her.

 

Helse og velferd

Helsetunet

Løten helsetun er fortatt stengt for besøkende.

Helsevirksomheter med en-til-en kontakt

Fysioterapeuter, kiropraktorer, optikere, psykologer o.l. kan gradvis gjenåpne nå. Det er flere råd for hvordan disse bør drive for å ivareta smittevernhensyn. Dette er samlet i en nasjonal veileder.

Tannleger

Anbefalingene for tannhelsetjenesten endres fra 20. april og innebærer en oppmykning, slik at tannleger og tannpleiere kan trappe opp driften. Tannklinikkene har ikke hatt noe pålegg fra myndighetene om å stenge, men myndighetene har anbefalt at tannklinikkene kun utfører akuttbehandling. Tannklinikkene er nå bedt om å prioritere akutt behandling, behandling og oppfølgning av pasienter med spesielle behov og pasienter med underliggende sykdom som kan bli alvorlig syke som følge av infeksjoner. Pasienter med kjent risiko for oral sykdom må også prioriteres. Dette betyr ikke at det er åpnet for all behandling, men det er ikke absolutte grenser her. Den enkelte tannlegen må utøve faglig skjønn og vurdere den faglige forsvarligheten i denne fasen av pandemien. Pasienter skal ikke være redd for å kontakte tannhelsetjenesten. Den nye smittevernveilederen gjelder også for tannhelsepersonell, og smittevernbestemmelsene er strenge. Alt legges til rette for at verken personell eller pasienter skal påføres en smitterisiko, til tross for at det er nærkontakt mellom behandler og pasient.


Kultur og fritid

Sosialt samvær

Smittevernreglene er uendret når det gjelder sosialt samvær. Vi skal begrense kontakt med folk utenfor husstanden. Barn kan ha 1-2 faste lekekamerater. Og husk på at møtene bør skje utendørs. Det må det holdes en avstand på minst 1, helst 2 meter. Folk skal ikke oppholde seg i grupper på mer enn 5 personer, med unntak av personer fra samme husholdning.

Begrens turer til butikken og lignende og følg gode smittevernråd om avstand, håndhygiene osv.

Kultur og idrettsaktiviteter

Det er åpnet for noe organisert utendørs trening underlagt strenge smittevernregler. Sjekk det enkelte forbund for å se hvilke regler som gjelder.

Det er fortsatt stengt for innendørs trening og uorganisert aktivitet.

Lekeplass, Tuftepark er fortsatt stengt og Løten idrettspark er kun åpne for organsiert trening i klubbenes regi (under smitteverntiltak).

Det ventes en veileder for øvinger for kor, korps og lignende med det første. Vi legger ut informasjon så fort den er klar. 

Større kultur og idrettsarrangement er forbudt fram til 15. juni.

17. mai

Det blir ikke 17. mai tog eller fellesarrangement som vanlig på nasjonaldagen i Løten i år. 17. mai komiteen er i gang med å planlegge en alternativ feiring av dagen som er i tråd med smittevernrådene. Det er åpnet for at korps kan spille i boligområder, så lenge de holder avstand til hverandre.

Reiser

Utenriksdepartementet fraråder fortsatt reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. 

Turer til hytta

Det såkalte hytteforbudet er opphevet fra 20. april. Av smittevernhensyn oppfordres det likevel at fritidsreiser fortsatt begrenset.

Campingplasser

Campingplasser i Løten er stengt etter lokalt vedtak fram til 26. april.


Diverse

Utvidet testing

Når barnehagene og enkelte klassetrinn nå gradvis skal åpne opp igjen, er det viktig å sikre at dette
gjøres på en forsvarlig måte. Det skjer blant annet ved å teste mistenkte tilfeller av covid-19 slik at smittesporing og tiltak kan iverksettes ved behov. Barn, elever og ansatte i gjenåpnet barnehage, skole og skolefritidsordning er derfor lagt til på listen over grupper som prioriteres for testing. De med størst risiko for alvorlig sykdom og deres hjelpere er fremdeles høyest prioritert.

Folkehelseinstituttet tilrår at det utføres test for koronavirus av følgende grupper i prioritert rekkefølge:  

Personer med akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tungpustethet, eller som lege mistenker har covid-19, som er: 

  1. pasient med behov for innleggelse, 
  2. pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon, 
  3. ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid, 
  4. over 65 år, eller voksen som har alvorlig, underliggende sykdom,
  5. i karantene pga nærkontakt til et bekreftet tilfelle av covid-19, eller etter reise,
  6. ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning. (NYTT)