Det vil i dag gå ut informasjon fra den enkelt skole til de foresatte om når elevene skal komme på skolen, og hvilke rutiner og retningslinjer som gjelder ved gjenåpningen.

 – Jeg er glad for at elevene nå får komme tilbake til skolene sine, og alle skolene jobber nå for å kunne ønske 5.-10. trinn velkommen neste uke. Vi skal ivareta smittevernhensynet for både elever og ansatte i tråd med revidert nasjonal veilederen. Skolene har ulike forutsetninger når det gjelder lokaler og antall elever, og det vil derfor en åpning ut fra de lokale forholdene ved hver enkelt skole, sier kommunalsjef oppvekst Inger Torun Holmgren.

 Det er flere faktorer som spiller inn på hvordan skolene løser gjenåpningen. Ulike størrelser på skoler, ulik størrelse på klasserom, ulike uteområder, avstand for elevene til skolen - alle disse faktorene vurderes opp mot kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift.

– Elevene på 1.- 4. trinn skal fortsatt ha fulltidsundervisning, men hvordan skoledagen blir for elevene på mellomtrinnet og ungdomstrinnet vil variere. For noen vil det bli en kombinasjon av undervisning på skolen og fjernundervisning, mens andre vil ha all undervisning på skolen, sier Holmgren som ønsker elevene velkommen tilbake neste uke.