Riksveg 25 vest for Brenneriroa

I tilkoblingen til dagens riksveg 25 vest for Brenneriroa er det bygd ny busslomme og nye avkjørsler til eiendommene. Stikkrenna for Stabekken har vært et problempunkt ved mye nedbør, og denne er skiftet ut, opplyser Statens vegvesen. .

Fredag 15. mai legges riksveg 25-trafikken over på ny veg. Gang- og sykkeltrafikken vil fortsatt gå på den midlertidige traséen, inntil ny trasé er ferdigstilt i månedsskiftet mai/juni forteller assisterende prosjektleder, Arne Meland i Statens vegvesen.

Grøholt - Kroksti  (Foto: Erik Larsstuen, Statens Vegvesen)

Riksveg 25 Grøholt – Ånestad

Mellom Grøholtkrysset og Kroksti er det bygd ny gang- og sykkelveg, og ny bru for dagens rv. 25 over nyvegen ved Prosjektleder Arne Meland (Foto: Erik Larsstuen)Årsrudhagen. Riksvegtrafikken har siden i fjor høst gått på omkjøringsveg og på ny riksveg, mens bru- og vegarbeidene har pågått.

Mandag 18. mai legges trafikken over på brua og tilbake på rv. 25 mot Ånestad. Den midlertidige rundkjøringen i krysset med Heimdalsvegen blir fjernet, og Magnhild Landheims veg åpner for trafikk igjen.
Gang- og sykkelvegen mangler asfaltdekke, dette vil komme på plass i løpet av juni, sier Meland.


Svingen

Ved Svingen rasteplass i Elverum har det vært envegskjøring og lysregulering i forbindelse med asfaltering inn mot opprinnelig rv. 3.  Her er vi nå ferdige og trafikken er lagt tilbake på riksveg v. 3 og omkjøringsvegen sørover, opplyser Statens vegvesen.. (Bilde fra Svingen)

Vegvesenet og Skanska takker trafikantene for tålmodigheten, og ser fram til å åpne nyvegen 30. juli. Det vil fortsatt foregå noen arbeider langs vegstrekningene som blir åpnet. Vis hensyn til vegarbeiderne og hverandre i trafikken oppfordrer Meland.

Se mer på Statens Vegvesens nettside her Svingen (Foto: Erik Larsstuen, Statens Vegvesen)


Bussholdeplasser

Følgende bussholdeplasser igjen kan tas i bruk fra 19. mai:

  • Årsbakk. Holdeplassen er flyttet noen hundre meter østover i forhold til tidligere holdeplass
  • Kroksti
  • Brunlaug vest for Brenneriroa gjenåpnes for busser i retning Hamar. Busser i retning Elverum stopper på busslomma på brua over ny riksveg, som tidligere.