Velferdsområdet i Løten kommune består av mange tjenester og kompetansefelt; tilrettelagte tjenester for Gunn Toril Larsen, Arne Jørstad og Cecilie Nilsenfunksjonshemmede, barneverntjenesten, helse og familie, sosiale tjenester, helsestasjon, sykehjem, voksenopplæring og hjemmesykepleie, for å nevne noe.

-Derfor må vi være organisert på en måte som bidrar til den samhandlingen og tverrfagligheten vi ønsker i tjenestene våre, forteller kommunalsjef Arne Jørstad. Vi har derfor samlet de to virksomhetene hjemmebasert omsorg og BRA (bolig, rehabilitering og aktivisering) i en virksomhet, og helse og familietjenesten er slått sammen med barneverntjenesten i en virksomhet.

For begge de to nye virksomhetsområdene er formålet å skape enheter som er mindre sårbare med hensyn til kompetanse og som styrker tverrfaglighet og helhetstenkning. Den nye organiseringen understøtter målene i kommuneplanens samfunnsdel om at kommunen skal ha tjenester som legger vekt på tidlig innsats og familieperspektivet. I tillegg legger den til rette for planens mål om å mobilisere den enkeltes ressurser til egenmestring og muligheter til et meningsfullt liv.


Helse- og familietjenesten og barneverntjenesten er slått sammen

Disse to tjenestene med til sammen 19.5 stillinger ble slått sammen til ett virksomhetsområde fra 1. januar i 2020. I Gunn Toril Larsenforkant av dette hadde de to områdene hatt felles virksomhetsleder Gunn Toril Larsen som en midlertidig ordning det meste av 2019, og fortsetter med dette som en permanent ordning. Hun har nå med seg en ledergruppe med to fagledere; Jorunn Austeng som barnevernleder og Helga Arneberg som fagleder innen helsestasjonstjenester. De to områdene har god erfaring med samarbeid, både gjennom felles ledelse i 2019, men også i forbindelse med ulike prosjekter og annet faglige samarbeid tidligere. Nå skal dette organiseres på permanent basis, også sammen med fysioterapeut samt konsulent for barn og unge med bistandsbehov, og nyansatt psykolog. De tre sistnevnte vil være direkte tilknyttet virksomhetsleder.

Navnet på det nye virksomhetsområdet er
Barn, ungdom og familie.

-Det ligger en vurdering av framtidige utfordringer og muligheter til grunn for at den nye organiseringen vil tjene brukerne best, forteller kommunalsjef Arne Jørstad.  

Gunn Toril Larsen legger til at også tettere og mer faglig samarbeid tjenester imellom ligger som klare føringer fra sentralt hold.
- Det nye felles virksomhetsområdet skal gi en styrking av tilbudet til barn, ungdom og deres familier, og vi organiserer oss nå for å kunne støtte opp om en god samordning av tilbudene til disse gruppene. Vi ønsker å jobbe enda mer systematisk med tidlig innsats og forebygging i den nye organisasjonsmodellen.

Vi har jo i utgangspunktet gode forutsetninger for å skape denne utviklingen og videreføre samarbeidet, fortsetter hun. I tillegg til felles ledelse i 2019 har vi også samarbeidet om ulike tilbud, og rent fysisk har vi felles lokalisering, og alt dette gir et godt utgangspunkt.


Mange ansatte er involvert i korona-arbeidet

Rent konkret i arbeidet er vi i gang med faste møter på ledernivå, hvor vi jobber med å utvikle samarbeid om fremtidige tjenestetilbud.

Når det gjelder utvikling av samarbeidet mellom tjenestene, må dette tilpasses korona-situasjonen.
-Mange av de ansatte innen helsestasjonstjenestene er involvert i det interkommunale smittevernsamarbeidet med bl.a. koronatelefon som prioriterte oppgaver.
Prosessen med tjenesteutvikling i den nye felles enheten er derfor satt litt på vent, men vil tas videre så snart situasjonen tillater det.

-Jeg gleder meg til å fortsette på dette arbeidet, og være med å bidra til en styrking av barn og unges oppvekstvilkår sammen med dyktige medarbeidere, avslutter Gunn-Toril.

 

Hjemmebasert omsorg og Bolig, rehabilitering og aktivisering (BRA) blir en virksomhet

Hjemmebasert omsorg og BRA ble fra 1. mars i år slått sammen til ett område. Før dette hadde BRA vært uten egen Cecilie Nilsenvirksomhetsleder fra mai 2019, og på høsten samme år ble det besluttet å avvikle BRA som eget virksomhetsområde. Avdelingslederne har i perioden ivaretatt lederfunksjonen innen sine områder.

Avgjørelsen om sammenslåing ble resultatet av en lengre prosess hvor hele velferdsområdet har vært invitert og involvert til å komme med innspill. Det ble jobbet etter et klart mandat for prosessen, med mål og strategier for den videre organiseringen av området (se link under). Resultatet av denne prosessen var at målene for tjenestene innen BRA best ville kunne ivaretas gjennom en ny organisering sammen med øvrige hjemmebaserte tjenester.  

Navnet på det nye virksomhetsområdet er
Hjemmebaserte tjenester.

Kommunalsjef Arne Jørstad forteller at en viktig overordnet føring for arbeidet er knyttet til målene i kommuneplanens samfunnsdel (se link til kommuneplanens samfunnsdel) og føringer for folkehelsearbeidet i Løten kommune, som sier blant annet dette;

  • Helhetlig tilnærming - de kommunale virksomhetene skal arbeide kunnskapsbasert og tverrfaglig med et helsefremmende perspektiv i sin tjenesteyting.
  • Meningsfull hverdag tilrettelegge for ulike tilbud og infrastruktur som gir mulighet for kulturelle opplevelser og aktivitet.
  • Fellesskap og deltagelse – skape fellesarenaer som fremmer tilhørighet, trygghet og livslyst i samarbeid med frivillige lag og foreninger.
  • Lang innsats – stimulere tiltak som bedrer de eldres helse og deres evne til å greie seg helt eller delvis selv.

Les om føringer for folkehelsearbeidet i Løten kommune (2016-2026) her

Her kan du lese i kommuneplanens samfunnsdel


Det nye tjenesteområdet jobber for å:

  • Samordne og koordinere tjenestetildeling innenfor Helse og omsorgslovgivningen i kommunen. Dette inkluderer hele saksbehandlingsprosessen; fra utredning og vurdering til vedtak og ansvarsavklaring for oppfølging. 
  • Sikre en tverrfaglig vurdering av nye brukere der dette synes hensiktsmessig.
  • Ivareta mestringsfokus og brukermedvirkning gjennom hele saksbehandlingsprosessen, jfr. kommunens føringer for folkehelsearbeid
  • Sikre forsvarlig kvalitet på saksbehandling i henhold til lov og forskrift. Bidra i opplæring og annet kvalitetsarbeid på feltet innenfor tjenesteorganisasjonen.

Virksomhetsleder Cecilie Nilsen er fornøyd med at rammene for det nye området med 138 ansatte er lagt, og at målene er klare. Tjenesten skal jobbe i tråd med samfunnsplanen og ha fokus på mestring i hjemmet.

Det nye området skal i tillegg organisere et tjenestekontor og det vil også føre til at vi ser på andre måter å jobbe på.
-Vi er opptatt av at bruker får gode og riktige tjenester som stimulerer til bruk av egne ressurser og mestring. Vi jobber for at det skal bli enklere for bruker å søke om tjenester og de kan søke ett sted, forteller Arne Jørstad. Tjenestekontormodellen vil legge premissene for hvordan interne arbeidsprosesser og organisering skal være.
-Dette henger tett sammen, og skal avklares før sommeren med planlagt oppstart til høsten, forklarer Cecilie Nilsen, og legger til at gjennom dette arbeidet vil vi kunne se hvordan vi smartest organiserer oss innen området, også med hensyn til lederstruktur. Derfor vil de som nå fungerer som avdelingsledere fortsette i sine roller til modellen er klar. Det er utarbeidet et eget mandat for tjenestekontormodellen, som det nå jobbes etter.


Mer samarbeid og mindre silo-tenkning

Ved en sammenslåing av tjenesteområder vil selvfølgelig noe endres, og enkelte ansatte vil oppleve større endring enn andre.

-Vi ser allerede nå et tettere og bedre samarbeid ved å være ett tjenesteområde. Vi Jobber oss bort fra silo-tenkning og over mot tverrfaglige vurderinger som gir gode løsninger til bruker. Vi vil bli mer enhetlige og kunne bruke ressurser mer fleksibelt.

På grunn av koronasituasjonen er vi noe forsinket i prosessen. Dagens ledergruppe fortsetter inntil prosessen er sluttført. Omstilling er alltid krevende og vi har forståelse for at ansatte kan oppleve det vanskelig og utfordrende.

Vi er positive til endringen og vi merker at områdene henger tett og godt sammen. Vi har stor tro på at dette blir bedre Arne Jørstadfor både våre brukere og våre ansatte, avslutter virksomhetsleder Cecilie Nilsen.

 

Utfyllende tjenester

Kommunalsjef Arne Jørstad forteller at han er imponert over arbeidet som er lagt ned i denne prosessen blant ansatte i hele velferds-området.


- De har jobbet iherdig med å oppfylle målene for en videre organisering, og jeg ser at vi kommer til å kunne jobbe godt for å oppfylle de gode målene i samfunnsplanen.

Vi ser at det beste for brukerne er at tjenestene utfyller hverandre med de fagområdene som trengs i stedet for at de skal være oppdelt i separate «båser». Brukerne er tjent med at de forskjellige tjenestene utfyller hverandre, og ikke at brukerne må tilpasse seg tjenestene.