Hundehold er viktig både for samfunnsfunksjoner og for helse og trivsel, men samtidig kan det føre til konflikter hvis Illustrasjonsbilde båndtvangen ikke holder hund på en fornuftig og trygg måte. I tiden fra og med 1. april til og med 20. august bestemmer den generelle hundeloven at det er båndtvang i hele landet. Hvis det er behov for båndtvangsregulering ut over dette skal disse nedfelles i en kommunal forskrift (jf. § 6 i hundeloven). Forslag til forskrift om båndtvang i Løten ligger nå ute til offentlig høring.

Løse hunder i skiløypene i Løtenfjellet oppfattes blant flere som et problem, og dette kan føre til innskrenking av tur- og naturopplevelser for enkelte. Det er viktig at skiløyper og naturopplevelser er tilgjengelig for alle. Dette er viktig for å fremme fysisk aktivitet, rekreasjon og velvære-  men ikke minst for å få flest mulig til å få et godt forhold til naturen. Høringsutkast til lokal forskrift om båndtvang i Løten kommune inneholder derfor bestemmelser om at det i de mest trafikkerte skiløypene i Løtenfjellet skal være båndtvang for hund hele året.

I tillegg har beitebrukere opplevd episoder der løse hunder har jaget og skadet bufe på beite. Slike erfaringer har en Kartskisseogså fra andre kommuner, og mørketallene kan være store. I 2019 ble det sluppet 2603 søyer og lam- samt 543 storfe på utmarksbeite i Løten. På bakgrunn av dette foreslås det at båndtvangperioden utvides til og med den 24. september. Dette for å unngå skade og lidelse på vilt og beitende dyr, samt et potensielt økt konfliktnivå mellom hundehold og beiteinteresser.

Det er viktig å merke seg at bestemmelsene i den foreslåtte forskriften inneholder visse unntak. Blant annet gjelder utvidet båndtvang ikke for «..hund når den brukes for taksering, jakt, jakthundtrening og jaktprøver».


Dokumenter

Her kan du lese forskriften som ligger til høring nå

Her kan du se kartskisse (last ned)

 

Vil du gi en uttalelse?

Innspill sendes til post@loten.kommune.no innen 14. august 2020.