Reguleringsplan for Budor Sør.

Planen legger bl.a. til rette for nye hytteområder mellom Svaenlia, Budor gjestegård og Budor skistadion. Planens avgrensning kan ses i kommunens kartløsning, mens plandokumentene tilhørende saken kan ses i kommunens planarkiv.

Planvedtaket kan etter PBL § 1-9 påklages til Fylkesmannen innen 3 uker etter denne kunngjøring. Ev. klage sendes via Løten kommune.

Evt. krav om erstatning eller innløsning for ubebygd grunn må framsettes ovenfor kommunen innen 3 år etter kunngjøring, jfr. PBL §§ 15-2 og 15-3.