Dersom det planlegges tiltak i områder der grunnen kan være forurenset, skal det gjennomføres prøvetaking og kartlegging av det berørte arealet før arbeidene kan godkjennes og gjennomføres. Dersom forurensing påvises, må tiltakshaver innhente tillatelse til gjennomføring av tiltaket fra kommunal forurensningsmyndighet. Kommunens oppgave i slike prosesser er å veilede tiltakshaver om nødvendige tiltak, vurdere tiltaksplanen opp mot kunnskap, gjeldende regelverk og veiledere, samt å følge opp arbeidet og godkjenne sluttrapport.

Kommunen har mulighet til å kreve inn gebyrer for denne typen tjenester ved å fastsette egen forskrift. Innføring av gebyr for dette innebærer at kommunen får dekket utgifter forbundet med saksbehandling og kontroll/tilsyn. Forskriftsforslaget inneholder ikke spesifikt størrelsen på gebyrsatser, men sier at dette blir vedtatt årlig ved behandling og vedtak av kommunens gebyrreglement.


Lovhjemmel

  • Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven)- LOV-1981-03-13-6.
  • Forskrift om begrensning av forurensning (Forurensingsforskriften)- FOR-2004-06-01-931, §§ 2-12.

 

Les forslaget til forskrift her:


Vil du uttale deg til forslaget?

Frist: 12. desember 2020.


Skal du sende inn uttalelse som privatperson eller bedrift?


Skal du sende inn uttalelse på vegne av lag eller forening? 


Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon 62 56 40 46.