Statens Vegvesen forteller at gamle riksveg 25 øst for Brenneriroa og Kirkevegen (fv. 1844) mot gamle rv. 25 blir stengt i inntil fem måneder til slutten av juni 2021. Consto Anlegg Øst AS er valgt som entreprenør og skal stå for selve anleggsarbeidet.

Fura bru og Prestegårdskrysset i Løten

Bruplata på Fura bru øst for Brenneriroa skal skiftes ut. Samtidig bygges det rundkjøring øst for brua, i krysset mellom Chausseen (gamle riksveg 25) og Kirkevegen. Krysset kalles Prestegårdskrysset. Furavegen legges om og kobles inn på den nye rundkjøringa. 

Under anleggsperioden må Chausseen og Kirkevegen stenges for trafikk. Furavegen holdes åpen, i omlagt trasé med adkomst østover.

Gående og syklende

Gående og syklende kan passere via gangbrua over Fura, og i undergangen under Chausseen. Gang- og sykkelvegen langs Furavegen kan bli stengt i kortere perioder for å ivareta sikkerheten. Myke trafikanter vil da bli dirigert via Budorvegen, Skauenvegen og gangbru over Fura. Stengninger vil bli varslet i forkant.

Omkjøring

Omkjøring er skiltet, via ny rv. 3/25 og via fylkesvegnettet i området. Omkjøringsveger er Brennerivegen, Kongsvegen (gamle riksveg 3) og Kirkevegen med avstikkeren Skrinnhagavegn. Skal du videre til østover til Elverum? Da må du kjøre nye riksveg 3/25.

All omkjøring med traktor må skje på fylkesvegnettet. Traktortrafikk tillates ikke på ny rv. 3/25 mellom Brennerikrysset og Ånestad. 

Kartillustrasjon omkjøring Prestegårdskrysset (Statens vegvesen)


Kollektivtilbud på strekningen

Bussrute 105 Hamar – Elverum – Kongsvinger som i dag kjører gamlevegen mellom Brennerikrysset og Ånestad, vil kjøre ny rv. 3/25 i stengningsperioden. Reisende henvises til holdeplasser på ny rv. 3/25 ved Brennerikrysset/Brunlaug og Ånestadkrysset. 

Skolerutene 693 Løten – Nordbygda og 697 Hamar – Løten vil kjøre Brennerivegen i stengningsperioden. Se Innlandstrafikk for mer informasjon om rutetider.


Se saken på Statens vegvesen sider

Se hele saken, som også gjelder stenging i Elverum

For mer informasjon, kontakt Statens vegvesen v/ Arne Meland, tlf. 928 88 883