Reguleringsplan for Bergum Syd

Planforslaget omfatter ca. 100 dekar i forlengelsen av Bergumfeltet, og legger til rette for 35 nye eneboligtomter samt et område for konsentrert småhusbebyggelse. Planens avgrensning kan ses i kommunens kartløsning, mens plandokumentene tilhørende saken kan ses i kommunens planarkiv.

Reguleringsplan for Heggedal

Planforslaget omfatter eiendommen Heggedal, syd for Løiten Brænderi, på ca. 15 dekar. Det legges til rette for både frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse samt gang- og sykkelveg langs fylkesvegen. Planens avgrensning kan ses i kommunens kartløsning, mens plandokumentene tilhørende saken kan ses i kommunens planarkiv.

Reguleringsplan for Kiwi Torget

Dette er et forslag til endring av tidligere vedtatt plan for å legge til rette for en mindre utvidelse av butikken. Planens avgrensning kan ses i kommunens kartløsning, mens plandokumentene tilhørende saken kan ses i kommunens planarkiv.

 

Eventuelle uttalelser sendes skriftlig til Løten kommune innen 22. mars 2021.