I den ukentlige vurderingen av smitterisiko i landets kommuner har kommuneoverlegene i Hamarregionen oppjustert regionens risiko fra nivå 1 til 2.  

- Bakgrunnen er at vi ser utbrudd av muterte virus flere steder i landet og at vi har hatt flere tilfeller av mutert virus i vår region, sier kommuneoverlege Yvonne Hagerup.  

- Heldigvis har ikke disse tilfellene ført til større smitteutbrudd i regionen, sier hun, men legger til at erfaringsmessig har de muterte virusene smittet lettere og laget større utbrudd i andre deler av landet.

Hagerup trekker fram nærhet til Oslo, økt mobilitet og høyere smittetrykk i Osloregionen som grunner til økt varsomhet.

- Vi er således sårbare for muterte virus i vår region, spesielt nå i vinterferieukene, på grunn av tilreisende til hytteområder, gode snøforhold og økt reisevirksomhet generelt. - Vi går også en lysere og mildere årstid i møte, minner Hagerup om, hvor vi forventer økt mobilitet og dermed økt risiko for smittespredning.  

Oppfordringen til innbyggerne i tiden framover er å begrense reiseaktivitet, begrense nærkontakter på tvers av regioner og å følge de gitte smittevernreglene. 
 

Nye nasjonale retningslinjer

Fra 23. februar gjelder de nye nasjonale retningslinjene, som innebærer noen lettelser for barn, unge og studenter. Regler for skjenking av alkohol er strammet inn, med skjenkestopp kl 22. De fleste øvrige smitteverntiltak blir videreført. 

Regjeringens anbefalinger for vinterferien sier ellers at man skal følge anbefalinger og påbud som gjelder i kommunen hvor man bor, dersom disse er strengere enn i kommunen man reiser til. Det anbefales å handle i hjemkommunen før man reiser, samt å unngå steder der mange folk samles og det er vanskelig å holde avstand.  

Dette betyr de ulike risikonivåene: 

Risikonivåer Beskrivelse
Nivå 1 (Kontroll)Ingen eller få påviste tilfeller, men mulighet for oppblussing.  
Nivå 2 (Kontroll med klynger)Lokale og regionale utbrudd som kontrolleres. Insidensen er gjerne noe varierende som følge av utbrudd. Tilfellene kan være begrenset til visse grupper, og bare en liten andel (under 10 %) har ukjent smittesituasjon. Testing og smittesporing håndteres greit.
Nivå 3 (Økende spredning)Økende insidens utenom avgrensete utbrudd og fare for rask akselerasjon i insidens. Tilfellene er dels sporadiske og dels klynger i ulike miljøer. Rundt 10 – 20 % har ukjent smittesituasjon. Kapasitet for smittesporing og testing er under press.
Nivå 4 (Utbredt spredning)Høy og raskt økende insidens utenom avgrensete utbrudd. Press sykehusenes kapasitet. Økende insidens eller flere utbrudd i sårbare grupper. Rundt 20 – 30 % har ukjent smittesituasjon. Økende insidens av innleggelser og dødsfall. Kapasitet for smittesporing og testing er overbelastet.
Nivå 5 (Ukontrollert spredning)Ukontrollert spredning i samfunnet og fare for å overskride sykehusenes kapasitet. Akselererende insidens utenom kjente utbrudd. Mer enn 30 % har ukjent smittesituasjon. Smittesporing er ikke gjennomførbart for mange tilfeller pga. kapasitetsmangel.