- Det er mye spennende på gang, og dette er en gavepakke til Løten, sier plansjef Kristin Ødegård Bryhn.

Avbøtende tiltak er vanlig etter slike vegprosjekter. Tiltakene handler både om fysisk miljø og trafikksikkerhet. Tiltakene er konsentrert rundt områder hvor tidligere riksveg er nedklassifisert til fylkes- eller kommunal veg.

Noen av tiltakene er allerede gjennomført, som gang og sykkelsti fra Segla bru og til Myklegard og tilrettelegging for sykling langs deler av gamle rv 3 med inntrukket kantlinje og redusert fartsgrense.

Se mer i presentasjonen som Statens vegvesen hadde i formannskapet (10. mars 2021)


Brenneriroa

I Brenneriroa er utskifting av bru over Fura i gang. Siden brua må skiftes etableres det en mer trafikksikkerNye Fura bru kryssløsning med rundkjøring i Prestegårdskrysset (Chausseen, Kirkevegen, Furavegen). Slettmoen/Furavegen får da en ny innkjøring fra denne rundkjøringen. Dette skal gjennomføres i år.

I tillegg vil det neste år skje miljøgate-tiltak langs Chausseen forbi Brenneriroa/Joker-butikken. Formålet med dette arbeidet er blant annet å bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter ved å bygge ut et sikrere og bedre gang- og sykkelvegnett i alle retninger ut fra krysset. 
Bildet til høyre: Nye Fura bru åpner i ny drakt i juni/juli.


Bildet under: Slik blir den nye rundkjøringen ved prestegården, sett fra ulike vinkler:

Nye Prestegårdskrysset


Særlig viktig har det vært å få en trygg og sammenhengende gangvegforbindelse rundt den nåværende Jokerbutikken. For å få tilgang på nok areal til å bygge en gang- og sykkelveg rundt butikken har Statens vegvesen tilbudt butikkeier å få overta deres eiendom motsatt side av Chausseen. Det planlegges derfor å bygge en ny og større butikk på denne eiendommen, mens nåværende butikk vil bli omgjort til leiligheter og kontorer/lokaliteter for mindre trafikkskapende næringsvirksomhet. Reguleringsplan for dette skal ut på høring nå.

Planlegging av ny Joker-butikk i Brenneriroa

Bildet: Joker-butikken planlegger flytting til nye lokaler i det området som er lilla på kartskissen.


Veenskrysset

I Veenskrysset (innkjøringen til Løten sentrum) hvor Kirkevegen, Kongsvegen og Stasjonsvegen møtes vil det neste år bygges ny rundkjøring. Her vil det bli anlagt pendlerparkering og bussholdeplass. Med denne endringen kan ekspressbusser stoppe her i stedet for ved Segla bru. I forbindelse med dette arbeidet skal det også gjøres noe utskifting av kommunal vann/avløpsledning. Og kulvert over Vingerjessa ved innkjøringen til sentrum blir byttet ut med en 17 meter lang bru.

Meland og Pedersen forteller at skifting av VA-ledning og kulvert gjerne betyr stenging av veg i 1,5 år. Dette har konsekvenser for innbyggere og næringsdrivende. De har nå funnet en løsning med bru som kan redusere stengeperioden til et halvt år.

- Dette er veldig i tråd med det vi har ønsket oss. Det vil da bli åpent under brua, på begge sider av Vingerjessa. Dette gjør det mulig å anlegge sti langs elva, sier plansjef Kristin Ødegård Bryhn som klan avsløre at kommunen jobber med tanken om en liten elvepark i dette området. – Det at vi nå får denne brua av fylkeskommunen gjør at vi er nærmere å realisere slike planer, sier hun.

Nye Veenskrysset

Bildetekst: Kirkevegen rettes ut og kommer mer rett på Stasjonsvegen. I krysset bygges ny rundkjøring. Her blir det også parkeringsplasser og busstopp.