Gjeldende renovasjonsforskrift for Hamar, Løten, Ringsaker og Stange kommune ble vedtatt i 2005. I løpet av de siste 15 årene er det kommet flere vesentlige endringer i forskrifter for bransjen med krav om kildesortering, tilrettelegging for ombruk og avfallsreduksjon, samt utvikling av oppsamlingsenheter / metoder som gjør det nødvendig med en revidering av forskriften slik at den blir i overensstemmelse med dagens praksis.

Arbeidet med revidering av renovasjonsforskriften begynte i 2020 og har vært ledet av renovasjonsselskapet (Sirkula IKS).

Det er utarbeidet utkast til ny renovasjonsforskrift. Utkastet innebærer en omfattende revidering av gjeldende forskrift. Det er tatt utgangspunkt i gjeldende og nye løsninger, samt endra myndighetskrav for oppsamling og behandling av husholdningsavfall som skal bidra til oppnåelse av kommunens strategi og målsetting.

Før utkastet skal behandles av kommunens politiske organer sendes forslaget på høring.

Høringsfristen settes til 27.04.2021 og uttalelser sendes til Løten kommune, på epost: post@loten.kommune.no eller til postboks 113, 2341 Løten.

Merknader og innspill fra høringsperioden oversendes Sirkula for videre oppfølging.

Renovasjon