Planområdet omfatter et areal på ca. 940 daa langs grensen mot Hamar, mellom gårdene Jevnaker/Sveen Vestre og Heggvin avfallsplass. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for næringstomter.

Området er ikke tatt inn i kommuneplanen som næringsområde, og utløser dermed krav om konsekvensutredning. Det er i den forbindelse utarbeidet planprogram for arbeidet.

Se planprogram og saksdokumenter her: 


Vil du gi en uttalelse?

Uttalelser til planarbeidet og til planprogrammet sendes skriftlig til Løten kommune innen 1. juli 2021. 

Send din uttalelse digitalt i sikker post her

Eller til Løten kommune, Postboks 113, 2340 Løten