• Vurdere konkrete forbedringspunkter i samhandlingen innenfor oppvekstsektoren

  • Kultur, struktur og innhold

  • Tverrfaglighet, funksjoner og arbeidsprosesser på tvers av kommunalsjefområdene

 • Utrede og legge fram forslag om endringer i skolestrukturen med bakgrunn i vurderinger rundt framtidig økonomisk bærekraft og krav til kvalitet

 • Vurdere eventuelle endringer i ressurstildelingsmodellen

 • Vurdere tiltak for å styrke skolelederrollen

 • Se på tiltak for å øke inntekter

  • o Innhenting av eksterne midler

 • Finansieringsordningen for ressurskrevende brukere

 • Evaluere bruken av spesialundervisning, herunder

  • Modell for tildeling

  • Praksis tildeling til private skoler

  • Forsterket avdeling

 • Gjennomføre Skolekonferanse i løpet av høsten 2021 der både Analyse av ressursbruk i Løtenskolen, Oppfølgingsordningen, Tilstandsrapport for grunnskolen, og resultater fra Ungdata-undersøkelsen blir en del av innsiktsgrunnlaget for konferansen

 • Resultatene av arbeidet skal fremmes i egen sak i politiske organer i november 2021