Styringsgruppe:

Driftsutvalget er styringsgruppe for oppfølgingsarbeidet og innstiller til den formelle behandlingen i de politiske utvalgene.


Arbeidsgruppe:

Medlemmene i Driftsutvalget, utvidet med 2 representanter fra kommunestyret; en representant fra posisjonen og en representant fra opposisjonen, samt hovedtillitsvalgte fra Utdanningsforbundet og Fagforbundet, utgjør sammen med administrasjonen arbeidsgruppa. Administrasjonenutreder og forbereder på de ulike saksområdene gjengitt i mandatet, og legger fram til drøfting i arbeidsgruppas møter.


Medvirkning:

Medvirkningsprosesser med andre interessenter enn tillitsvalgte, foreslås lagt til allerede etablerte fora som i denne sammenhengen gis status som referansegrupper i arbeidet. Dette gjelder lederfora og personalmøter/klubbmøter innenfor Oppvekst, overordnet organ for FAU, Samarbeidsutvalg og de formelle styringsorganene for barn og unge.

Dette muliggjør løpende innspill til arbeidet og også nærmere dialog med styringsgruppa i den grad det anses som ønskelig gjennom prosessen. Medvirkning kan også ivaretas i en Skolekonferanse i løpet av høsten 2021, der planlegging og gjennomføring i forslaget til mandat er lagt til Driftsutvalget som kommunens formelle skoleeier.