Driftsutvalget behandlet sakene i sitt møte 31. august 2021, og vedtok da å legge følgende navn ut på høring.

Har du innspill til vegnavnene?

Om du har innspill til vegnavnene, må disse sendes på epost til post@loten.kommune.no eller per brev til Løten kommune, postboks 113, 2341 LØTEN innen 2. oktober. 


Her ser du hvilke vegnavn som foreslås: 


Parsell 8065: Budeievegen

Parsellen blir en sideveg til Budorvegen, og behovet for vegnavn kommer som en følge av fremtidig utbygging av hytter i feltene BFK2, BFF4, BFF5 og BFF7 i områdereguleringsplanen «Budor Sør». Siden alle feltene blir tilknyttet samme parsell, vil det være nødvendig med god skilting med nummerhenvisning til hvert felt.

Parsellen ligger i nærheten av et tidligere seterområde, og Teknisk forvaltning ønsket seg derfor et vegnavn som gir assosiasjoner til seterdrift. Løten historielag foreslår at vegen skal hete «Budeievegen» fordi dette navnet hedrer minnet til den viktigste personen på setra.

Kommunedirektøren ser det som positivt å videreføre bruken av seternavn i dette området på Budor, og synes det er en god ide å hedre kvinnen som en viktig arbeidsressurs på setra. Språkrådet støtter også forslaget «Budeievegen».


Parsell 8066: Blåbærvegen

Parsellen blir en sideveg til Furadalsvegen på Budor. Behovet for vegnavn kommer som en følge av fremtidig utbygging av hytter i feltene BFF14, BFF9, BFF8 og BFF6 i områdereguleringsplanen «Budor Sør». Siden alle feltene blir tilknyttet samme parsell, vil det være nødvendig med god skilting med nummerhenvisning til hvert felt.

Vegstubbene nord for parsellen, som også er sideveger til Furadalsvegen, har vegnavn tilknyttet planteriket; som «Enerstubben» og «Reinlavvegen». Teknisk forvaltning ønsker at man fortsetter å bruke planteriket som inspirasjon for navn på parsellene også på vestlig side av «Budor Sør»-planen; gjerne ulike bærtyper, som «Blåbærvegen», «Tyttebærvegen» og «Multevegen». Løten historielag fremmet forslaget «Blåbærblåbær etter å ha undersøkt at det faktisk er rikt med blåbær i området. Kommunedirektøren ser det som positivt å videreføre bruken av vegnavn inspirert av planteriket i dette området, og Språkrådet støtter også forslaget «Blåbærvegen».


Parsell 7023: Heggedalsvegen

Behovet for vegnavn kommer som en følge av fremtidig utbygging av boliger tilknyttet reguleringsplanen «Heggedal», i nærheten av Løiten Brænderi.

Løten historielag mener det er naturlig å videreføre bruken av navnet på småbruket der tomta er skilt ut i fra, og foreslår «Heggedalsvegen» som navn på parsell 7023. Kommunedirektøren støtter forslaget «Heggedalsvegen» fordi det vil bidra til å minnes småbruket Heggedal, som byggetomta er skilt ut fra. Språkrådet synes også forslaget er godt.