Løten kommune har nå vedtatt å kreve gebyr for behandling av tiltaksplaner vedrørende bygge- og gravearbeider i forurenset grunn.

Der det er mistanke om at grunnen kan være forurenset, kreves prøvetaking og kartlegging av tiltaksområdet før arbeider kan godkjennes og gjennomføres. Dersom forurensning påvises, må den som er tiltakshaver innhente tillatelse til gjennomføring av tiltaket fra kommunens forurensningsmyndighet. Det kreves at det foretas kartlegginger, undersøkelser og faglige vurderinger for hvordan tiltaket forsvarlig kan gjennomføres, hvordan den forurensede massen håndteres og hvordan overvåkning av tiltaksområdet skal foregå i etterkant. Dette er ressurskrevende for kommunen, og det er nå utarbeidet en egen forskrift for innkreving av gebyr ved slik saksbehandling.

Forskriften ble vedtatt i kommunestyret den 7. april 2021, og ble kunngjort i Norsk Lovtidend og dermed ikraftsatt den 7. juni 2021.

Lovdata

 

Størrelsen på gebyret fastsettes årlig av kommunestyret og framkommer av gebyrregulativet.

For 2021 gjelder følgende satser:

Tiltakskategori 1 – tiltak av liten vanskelighetsgrad/omfang: Kr 10 000,-

Tiltakskategori 2 – tiltak av middels vanskelighetsgrad/omfang: Kr 20 000,-

Tiltakskategori 3 – tiltak av stor vanskelighetsgrad/omfang: Kr 40 000,