Selv om virksomhetene legger fram forslag om kutt på nærmere 8,8 millioner, må kommunedirektøren innstille på bruk av fond for å få budsjettet til å gå i hop. Dette utgjør drøyt 9 millioner.

- Vi er i første fase av en større omstilling, sier Hauge og viser til virksomhetsgjennomgangen som politikerne har bestilt. Alle virksomheter skal gjennomgå sine tjenester for å få aktvitetsnivået ned på samme nivå som inntektene til kommunen. Hoveddelen av denne jobben gjøres i 2022.


Realistiske rammer

Hauge forteller at driftsnivået ligger drøyt 19 millioner kroner for høyt. Kommunestyret har vedtatt av 1/3 av dette skalKommunedirektør Frank Hauge spares inn i 2022, mens resten tas fra 2023 og de påfølgende årene. Virksomhetene har derfor jobbet fram ei kuttliste på 8,8 millioner som politikerne nå kan velge fra. For å nå innsparingsmålet må politikerne velge tiltak som tilsvarer nær 6,5 millioner kroner. Det første Hauge gjorde for å lette jobben for virksomhetene var å fjerne alle uspesifiserte innsparingsbehov som lå i budsjettene fra tidligere. Dette utgjorde 20,6 millioner, hvorav om lag 20 millioner lå hos skoler og barnehager.

- Med denne korrigeringen er rammene til virksomhetene mer tilpasset driften. Alle starter derfor med realistiske, men nøkterne rammer.

Ulike faser

Hauge roser virksomhetene for den jobben som er gjort så langt.
- Her har alle stått på for å finne tiltak som er mulig å gjennomføre på kort sikt, med minst mulig negativ effekt på innbyggerne våre. Mange av tiltakene må sies å være «gryteklare» etter forrige effektiviseringsprosjekt, forteller Hauge. Fase 2, som vil pågå i hele 2022, vil være mer krevende.

- Da skal de resterende 12-13 millionene spares. Dette krever nytenkning og en full gjennomgang av driften vår. Her vil hele organisasjonen involveres. Et av tiltakene for å klare dette er å styrke lederne våre gjennom et lederutviklingsprogram, sier Hauge. Dette programmet, som blant annet har fokus på endringsledelse, har oppstartsamling 9. desember.

Formannskapet gjør sin innstilling til budsjett 1. desember før det sendes ut på høring. Endelig budsjettvedtak skjer i kommunestyret 17. desember.


Budsjettforslaget

Se kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan her

Kommunedirektøren la fram sitt foreløpige forslag til budsjett i kommunestyret den 17. november
Kommunedirektøren la fram sitt foreløpige forslag til budsjett i kommunestyret den 17. november.