I 2030 viser prognosene at vi er flere eldre og færre yngre, og vi kommer til å ha færre inntekter. For å fortsatt kunne gi gode tjenester til innbyggerne våre må vi derfor snu alle stener og tenke smart for hvordan vi skal jobbe.

Flere fokusområder innen skole

Innen skolesektoren er det noen ekstra fokusområder som kommunestyret ønsker at man ser nærmere på, og dette"Oppvekstteamet"; Helen Ødegård, Karianne Nilsen, Jenni Hesselberg Indby og May Birgit Kjeverud arbeidet er godt i gang. Kommunalsjef May Birgit Kjeverud har ansvar for å iverksette og følge opp dette, sammen med rektorer, oppvekstrådgiver og samarbeidspartnere. Hun har også to ansatte som er tett på virksomhetsgjennomgangen nå i en periode.

Siste tilskudd i teamet er Karianne Nilsen, som startet i januar. Hun skal koordinere mye av arbeidet som er en del av virksomhetsgjennomgang del 2 innen oppvekst. Hun har tidligere erfaring fra karriereveiledning og master i pedagogikk. I høst var Helen Ødegård på plass i stillingen som oppvekstrådgiver, og sammen med May Birgit følger hun opp på alle områdene og hjelper, støtter og veileder i prosessene. Jenni Hesselberg Indby (lektor) jobber også midlertidig i teamet. Daglige driftsoppgaver følges opp av Helen og May Birgit.

-Hele teamet utfyller hverandre på kompetanse, og vi samarbeider tett og godt. Jeg er optimistisk med tanke på gjennomføringen framover, forteller May Birgit.


Hva jobber dere med og hva er målet?

Politikerne er styringsgruppe for virksomhetsgjennomgangen innen skole gjennom et utvidet Driftsutvalg. –Vi har derfor et tett og godt samarbeid med jevnlige møtepunkt, forteller Kjeverud.

Vi jobber nå med virksomhetsgjennomgang fase to, og de tiltakene som kommunestyret har vedtatt. De består av disse temaene og utredningene:

  • samhandling i oppvekstsektoren, kultur, struktur og innhold

  • vurdere skolestruktur, med ekstern samarbeidspart.

  • helhetlig gjennomgang av økonomien i løtenskolen

  • vurdere tiltak for å styrke skolelederrollen

  • evaluere og utvikle spesialundervisningen

  • evaluere og utvikle samarbeid på tvers av kommunalsjefsområdene

  • arrangere ny oppvekstkonferanse i 2022

  • vurdere lederstruktur innenfor barnehagesektoren

  • evaluere og utarbeide ny strategisk plan for barn og unge


Hva har dere jobbet med til nå, og når skal det være ferdig?

Vi er i gang på flere områder, bla. er Jenni godt i gang med å strukturere og planlegge utvikling av ny strategisk plan for barn og unge. Vi har også satt i gang et omfattende arbeid med å revidere EQS-systemet for hele oppvekstsektoren, slik at vi får et oppegående kvalitetssystem som verktøy i arbeidet vårt. Målet er å ha felles og oppdaterte rutiner for en helhetlig oppvekstsektor for å bygge en felles kultur; «slik gjør vi det i Løten».

Vi er også i gang med en helhetlig gjennomgang av økonomimodell i løtenskolen, noe Karianne jobber spesielt med.

Evaluering av spesialpedagogisk opplæring er vi også godt i gang med, og jeg følger selv opp dette tett, også i samarbeid med HIPPT (Hedemarken interkommunale PP-tjeneste).

Tiltak om samhandling innad i oppvekstsektoren jobber vi med kontinuerlig og gjennom oppfølgingsordningen, noe vi gjør i tett og godt i samarbeid med SePu (Senter for praksisrettet utdanningsforskning) ved Jane Johansen, og Tore Skandsen fra Imtec.

Hvordan involverer dere andre?

-Det er viktig at vi er sammen om dette arbeidet, og alle virksomhetslederne er involvert i jevnlige møter og gjennomganger av tiltakene, forteller May Birgit. Det er også satt sammen flere høringsgrupper, som vil bli delaktige underveis i de forskjellige prosessene. Gruppene består av elever, foresatte, ansatte, politikere, fagforeninger med flere. Det vil være en bredt sammensatt høring og involvering i de forskjellige prosessene og utredningene.
I tillegg er alle skoler og barnehager del av virksomhetsgjennomgangen som hele organisasjonen tar fatt på nå, og skal jobbe med fram til sommeren.

Vil du lese mer?