Klagenemnda er kommunens særskilte nemnd for forvaltningssaker opprettet av kommunestyret i medhold av forvaltningslovens § 28, annet ledd, som sier:

For enkeltvedtak som er truffet av forvaltningsorgan opprettet i medhold av lov om kommuner og fylkeskommuner, er klageinstansen kommunestyret eller fylkestinget, eller etter disses bestemmelse, formannskapet eller fylkesutvalget eller en eller flere særskilte klagenemnder oppnevnt av kommunestyret eller fylkestinget. Departementet er likevel klageinstans når vedtak er truffet av kommunestyret eller fylkestinget

Klagenemnda er også:

  • klageorgan etter Lov om helsetjenesten 
  • kontrollorgan etter Lov om omsetning av alkoholholdige drikker
  • kontrollorgan etter Lov om vern mot tobakkskader

Klagenemnda har hatt fem medlemmer inneværende periode, valgt særskilt av kommunestyret. Valg av medlemmer og varamedlemmer til klagenemnda skjer etter samme regler som for faste utvalg, jfr. kommuneloven, kapittel 7: Valg til folkevalgte organer.


Valgte medlemmer for valgperioden oktober 2019 - oktober 2023

(Avtalevalg)

Som medlemmer og varamedlemmer til Klagenemnda velges:

Leder: Arne Egil Stensåsen (AP)

Nestleder: Helle Jordbræk (FrP)


Medlemmer:                                                                                               

SP, H, FrP: 

Stian Knutsen Gudem (SP)

Oddny Marie Prytz (H)

Helle Jordbræk (FrP)

 

AP, MDG:

Arne Egil Stensåsen (AP)

 

SV:

Hjørdis Bjørke (SV)                                                 

                                                          

Varamedlemmer:

SP, H, FrP:

  1. Hjørdis K. Lundsbakken (FrP)
  2. Basse Vasaasen (SP)

 

AP, MDG:

  1. Sven Tore Wilhelmson (AP)
  2. Anne Cathrine Nielsen (MDG)


SV:

  1. Sunniva Skar Tangen (SV)