Vedtekter for skolefritidsordningen i Løten er fastsatt av kommunestyre i møte den 29.4.09. og kan bare endres av kommunestyret etter innstilling fra driftsutvalget. Disse vedtektene erstatter vedtekter av 17.6.98. sist endret i kommunestyresak 31/06 den 24.5.06.


§ 1 Nasjonale retningslinjer

Skolefritidsordningene (SFO) i Løten kommune skal drives i samsvar med gjeldende lovverk og forskrifter.


§ 2 Definisjon og formål

Skolefritidsordninger er et omsorgs- og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen for barn i 1. - 4. klassetrinn. Fra 5-7 klassetrinn kan det søkes etter egne kriterier (se §6.1) (Jmf. Opplæringsloven §13-7).

Innhold og virksomhet skal preges av barns behov for lek, allsidige aktiviteter og ro.
Barns naturlige nysgjerrighet og kreativitet skal stimuleres og barnas individualitet skal tas vare på. Skolefritidsordninger skal bidra til å utvikle barns evne til samarbeid og fremme flerkulturell forståelse.


§ 3 Ansvarlig styringsorgan

Driftsutvalget er ansvarlig politisk styringsorgan.


§ 4 Styring og ledelse

Skolefritidsordningene er administrativt og faglig underlagt rektor ved barneskolene.
Foreldre og ansatte møter samarbeidsutvalget som omfatter vedkommende skole og tilhørende barnehage.


§ 5 Bemanning

Skolefritidsordningen skal ha en bemanning som er tilstrekkelig for å sikre et godt og trygt omsorgs- og fritidstilbud.


§ 6 Inntak av barn

Søknadsskjema, med søknadsfrist 1. mai, sendes ut til alle barn i aktuell alder. Det opereres med 100% (5 d/u), 80% (4 d/u), 60% (3 d/u), 40% (2 d/u), 20% (1 d/u) og dagplass.


§ 6.1. Inntakskriterier

 1. Barn i 1-4. klassetrinn er sikret SFO-plass ved den skolen barnet hører hjemme.
   
 2. Søkere fra 5-7. klassetrinn prioriteres som følger:
  a) Funksjonshemmede barn
  b) Fremmedspråklig barn
  c) Barn søkt inn i hht. lov om barnevern
  d) Barn søkt inn på grunn av sosiale, medisinske eller pedagogiske årsaker
  e) Barn med særlige leke- og aktiviseringsbehov
  f) Yngre barn bør til en viss grad gå foran eldre barn, men det skal tilstrebes en viss aldersspredning.


§ 6.2. Inntaksperioder

Hovedinntaket skjer etter søknad før 1.mai og gjelder til endt 4.klasse eller ved oppsigelse.
SFO-året starter 15.august og varer til og med 14.august.

Inntak i løpet av skoleåret kan skje.

Dersom barnet slutter eller endrer oppholdstid, må plassen sies opp skriftlig til SFO-leder med 1 – en – måneds varsel fra den 1. i måneden.

Ved oppsigelse innlevert etter 1. april må det betales for plassen ut SFO- året. 4.klassinger utgår automatisk fra SFO den 14. august dersom ikke annet er avtalt.

Skolefritidsordningen kan ta imot barn på dagplass (enkelt-dager) så lenge det er kapasitet.

Det er ikke adgang til å samle opp ubrukte dager i SFO for deretter å ta dem tilbake ved senere anledninger.


§ 6.3. Inntaksmyndighet

Inntak til SFO ivaretas av rektor ved vedkommende skole. Rådmannen sørger for at opptaket mellom skolene blir samordnet.

Ankeutvalget i kommunen er klageinstans.

Klagefristen er 3 uker fra det tidspunktet søkeren mottar skriftlig melding om vedtak, jfr. forvaltningslovens § 29.


§ 7 Betaling for opphold

Det betales forskuddsvis for opphold i 11 måneder, ved tilsendt innbetalingsblankett fra kommunen. Dagplasser etterskuddsbetales.

Betalingssatser fastsettes av kommunestyret i forbindelse med årsbudsjett og dekker opphold og kost.

Eventuell friplass kan søkes gjennom Nav.

Tilbudet om SFO-plass opphører ved betalingsrestanser på 2-to-måneder eller mer.

Det gis 25% søskenmoderasjon fra og med barn nr. 2, yngste barn er nr.1.


§ 8 Åpningstider

SFO’s åpningstid er som hovedregel mandag til fredag kl. 07:30 – 16:30 alle skoledager før og etter klassens undervisningstid.

Dersom SFO over tid har færre enn fem barn, kan rådmannen vedta at tilbudet om SFO-plass skal gis ved en annen skole.

Dersom behovet ikke tilsier fulle åpningstider, kan rådmannen fastsette endret åpningstid.

SFO har 5 planleggingsdager per skoleår som skalk samordnes med skolene og /eller barnehagene.
 

§ 9 Ferieavvikling

Alle barn skal ha fire ukers ferie i løpet av året, hvorav tre uker sammenhengende om sommeren.
SFO har to ukers felles sommerferie. Fellesferien samordnes med barnehagene og gjennomføres som hovedregel i uke 29 og 30 dersom ikke annet er bestemt. Rådmannen kan vedta å legge de to ukene til et annet tidspunkt dersom det er hensiktsmessig.

SFO holdes stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

SFO tilpasser åpningstida i romjula og påskeuka til det behovet som framkommer gjennom en årlig kartlegging blant de foresatte.


§ 10 Budsjett

Forslag til budsjett settes opp som en del av skolens budsjett etter de vedtatte normer for SFO-driften, og fremmes som en del av rådmannens budsjettforslag.


§ 11 Taushetsplikt

For ansatte i SFO gjelder reglene om taushetsplikt i tjenesten etter Forvaltningslovens §13a-f


§ 12 Gyldighet

Disse vedtektene trer i kraft med virkning fra skoleåret 2009/ 2010 likevel slik at vedtektenes § 9 om ferieavvikling får gyldighet i samsvar med kommunestyrets vedtak av 25.2.09.