NAV Løten administrerer ordningen med startlån i Løten kommune, og behandler søknadene.
Har du spørsmål i tilknytning til en slik søknad, ta kontakt på tlf. 55 55 33 33.
Løten kommune har besluttet å ikke gi forhåndsgodkjennelser av startlån.


Har du spørsmål?
Kontakt NAV Løten på tlf. 55 55 33 33
 

Husbankens forskrifter

Startlån kan være en inngangsmulighet til boligmarkedet for husstander som ikke får vanlig boliglån eller som har vanskeligheter med å bli boende i boligen sin. Har du lav inntekt kan startlånet kombineres med tilskudd eller bostøtte. Les mer på Husbankens nettsider: www.husbanken.no/startlaan/

Her kan du søke, men ta deg tid til å lese Husbankens forskrifter og Løten kommunes retningslinjer før du søker. På denne måten kan du finne ut om du er i målgruppen, og sikre en god søknad.

 

Husbankens forskrift §3 og §4 om startlån regulerer hvem som kan få, og hva det gis startlån til: 

"§ 3. Hvem kan få startlån

Kommunen kan gi startlån til personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i ordinære kredittinstitusjoner.
Startlån skal tildeles etter en behovsprøving. I vurderingen skal kommunen legge vekt på om søkeren:
a)  forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig og
b)  har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske mulighetene søkerens inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold gir.
Søkeren må ha evne til å betjene lånet over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold.

Uavhengig av vurderingene etter annet ledd kan kommunen gi startlån i alle disse situasjonene:

a) husstanden har barn eller særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, og hensynet til å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid taler for det,
b) husstanden har problemer med å dekke boutgiftene, og refinansiering med startlån kan bidra til at husstanden kan bli boende i boligen sin,
c) boligsituasjonen hindrer mulighetene til å opprettholde et arbeidsforhold, eller hindrer utvikling av det lokale næringslivet eller
d) lånet bidrar til bedre utnyttelse av kommunalt disponerte boliger.


§ 4.Hva det kan gis lån til

Kommunen kan gi lån til:
a) kjøp av bolig,
b) utbedring og tilpasning av bolig,
c) oppføring av ny bolig og
d) refinansiering av dyre lån dersom det bidrar til at husstanden kan bli boende i boligen.
Boligen skal være egnet for husstanden, nøktern og rimelig sammenliknet med prisnivået på stedet.
Kommunen kan bruke startlånet til å fullfinansiere boligen eller som topplån der private eller Husbanken gir grunnfinansiering. Kommunen skal vurdere om samfinansiering kan oppnås."

 

Løten kommunes retningslinjer for behandling av søknader om startlån

Gjeldende fra 01.06.2016


1. Innledning

Retningslinjene bygger på forskrift om startlån fra Husbanken, sist endret 1. januar 2016 (FOR-2015-12-21-1851)


2. Virkeområde

Retningslinjene skal legges til grunn for behandling av søknader om startlån til kjøp eller oppføring av egnet bolig, refinansiering samt nødvendig utbedring/tilpasning.


3. Formålet med startlånordningen

Startlån skal bidra til å skaffe og sikre varige og egnede boligløsninger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Kommunen kan gi startlån til personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i det ordinære kredittmarkedet.


4. Kriterier for innvilgelse av startlån

4.1. Søker
Søker må være over 18 år og ha gyldig oppholdstillatelse i Norge.
Søkere med oppholdstillatelse gitt etter utlendingsloven kapittel 3, personer med opphold i forbindelse med arbeid, studier mv., får ikke innvilget startlån.
Søkere som er gift, registrerte partnere eller samboere med felles barn skal søke sammen. Venner eller andre familiemedlemmer enn ektefeller, samboere og registrerte partnere kan som hovedregel ikke søke sammen.

4.2. Hvem kan få startlån (Forskrift om startlån fra Husbanken § 3)
Startlån skal tildeles etter en behovsprøving. I vurderingen skal kommunen legge vekt på om søkeren:
a)    Forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig og
b)    Har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske mulighetene søkerens inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold gir.
Søkeren må ha evne til å betjene lånet over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold.

Uavhengig av vurderingene ovenfor, kan kommunen gi startlån i alle disse situasjonene:
a) Husstanden har barn eller særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, og hensynet til å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid taler for det,
b) husstanden har problemer med å dekke boutgiftene, og refinansiering med startlån kan bidra til at husstanden kan bli boende i boligen sin,
c) boligsituasjonen hindrer mulighetene til å opprettholde et arbeidsforhold, eller hindrer utvikling av det lokale næringslivet eller
d) lånet bidrar til bedre utnyttelse av kommunalt disponerte boliger.
Ved tildeling av startlån til refinansiering skal det legges avgjørende vekt på behovet for å beholde boligen ut fra særskilte helsemessige forhold og/eller barns spesielle behov. Refinansiering gis som hovedregel bare én gang.

4.3. Om boligen
Boligen skal være godkjent som egen boenhet og skal ligge i Løten kommune. Kommunen kan stille krav om at boligen må være egnet for husstanden hva angår beliggenhet, planløsning, standard og/eller størrelse. Boligen skal være nøktern i forhold til husstandens størrelse og prisnivået i Løten kommune.
Hvis eiendommen er en festet tomt, skal festekontrakten ha en gyldighet som varer 5 år lengre enn lånets løpetid. 

4.4. Betjeningsevne
Med betjeningsevne forstås at søkerne skal disponere et beløp lik eller større enn SIFO-satsen  for husstanden – etter at boutgifter, er betalt. Dette gjelder også renter og avdrag, både på løpende og nye lån. Ved vurdering av betjeningsevne vil det tas høyde for at søker kan betjene en kalkulasjonsrente  som er høyere enn flytende rente på innvilgelsestidspunktet for å ta høyde for rentesvingninger de neste fem årene.
Lån med flytende rente og fastrente  med kortere binding enn 10 år, skal beregnes med Husbankens kalkulasjonsrente. Ved beregning av fastrentelån med binding på 10 år eller mer,  kan kalkulasjonsrenten fravikes,  og i stedet beregnes med gjeldende rente hos husbanken.

4.5. Økonomiske forhold
Øvre grense for brutto årsinntekt for å få innvilget startlån er henholdsvis 4,5 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) for enslige søkere og 6,75G for øvrige søkere. For søkere som forsørger barn under 18 år heves grensen til 6G for enslige søkere og 9G for øvrige søkere.
Leieinntekter regnes som inntekt. Dersom søker er avhengig av leieinntekt for å oppnå tilstrekkelig betjeningsevne, kan søknaden avslås. Øvre grense for brutto årsinntekt kan unntaksvis settes høyere hvis søker er i en situasjon som omtalt under punkt 4.2 c) og d).
Søkere må ha betjeningsevne for å kunne betjene tilstrekkelige boliglån til formålet. Inntekten må være fast eller forutsigbar. Det betyr at også søkere med midlertidige inntekter med rimelig forutsigbarhet kan få innvilget startlån.
Søkere med varig lave inntekter som ikke har betjeningsevne for stort nok startlån til formålet, kan vurderes for boligtilskudd  i kombinasjon med startlån. Dette forutsetter at Løten kommune har disponible tilskuddsmidler (Boligtilskudd til etablering) på søknadstidspunktet.

Søkere kan ikke ha:

  • Gjeldsordning/søkt gjeldsordning eller betydelige gjeldsproblemer
  • Forventning om inntektsreduksjon eller økning av faste utgifter slik at betjeningsevnen ikke blir tilstrekkelig fremover
  • Forventning om inntektsøkning og/eller egenkapital som tilsier at søkerne vil oppnå tilstrekkelig finansiering til formålet i det private kredittmarkedet.

Søker med misligholdt leieforhold og/eller låneforhold ovenfor Løten kommune, vil som hovedregel få avslag på søknaden.

5. Lånebetingelser

5.1. Sikkerhet for startlånet
Det kreves pantesikkerhet for startlånet. Foranstående heftelser kan ikke være større enn at startlånet får prioritet innenfor boligens verdi. Boligens verdi må godkjennes av Løten kommune. Boligen skal være fullverdiforsikret.

5.2. Låneutmåling
Utmåling av startlånet vil variere avhengig av søkernes betjeningsevne og størrelsen på annen boligfinansiering. Startlånet er i utgangspunktet et tillegg til annen boligfinansiering. Toppfinansiering skal vurderes før fullfinansiering. Startlånet kan finansiere inntil 100% av kjøpesum, utbedringskostnader og omkostninger.
Behov for finansiering utover det beløpet lånesøker har betjeningsevne til, forutsettes finansiert  med egenkapital og/eller tilskudd.

5.3. Lånets vilkår
Startlån skal ha en nedbetalingstid på inntil 30 år. I særlige tilfeller kan Løten kommune innvilge en nedbetalingstid på inntil 50 år. Det forutsettes da at:
a)    Det dokumenteres at låntaker har varig lav inntekt,
b)    Det sannsynliggjøres at boligen tilfredsstiller husstandens behov over lang tid, 
c)    Det sannsynliggjøres at tilgjengelige private leieboliger i området er uegnede og/eller innebærer en betydelig høyere utgift på lang sikt enn det aktuelle startlånet og
d)    Det dokumenteres at kommunen ikke anser det som økonomisk forsvarlig å gi et lån med kortere nedbetalingstid.
Startlån kan innvilges med flytende rente eller fast rente etter betingelser som tilbys fra Husbanken. Løten kommune gir ikke noe påslag i rentebetingelsene for dekning av administrative kostnader.  Løten kommune beregner ikke over- og underkurs på fastrentelån ved ekstraordinær innfrielse eller endring av fastrentelån.

5.4. Andre forhold
Selv om søker fyller kriteriene for innvilgelse av startlån, kan søker få avslag dersom kommunen ikke har tilstrekkelige startlånsmidler til disposisjon. 

6. Søknad

Søkerne skal benytte Husbankens elektroniske søknadsskjema på: husbanken.no/startlaan/
Veileder finnes på Husbankens nettside. Øvrig veiledning til søkere skjer hovedsakelig over telefon. Løten kommune kan kreve samtale med søker hvis det anses nødvendig for søknadsbehandlingen. 

6.1. Overføring av startlånet til ny bolig
Ved salg av bolig skal startlånet som hovedregel innfris. Det er imidlertid adgang til å søke om overføring til ny bolig. En slik søknad skal vurderes både ut fra behovet for ny bolig og de kriteriene som gjelder ved ordinær søknadsbehandling.

6.2. Endring av låntakeransvar 
Ved samlivsbrudd skal den låntakeren som blir boende igjen i boligen, søke om endring av låntakeransvar. For at endringen skal kunne godkjennes, må den gjenværende låntakeren oppfylle de samme kriteriene som gjelder ved ordinær søknadsbehandling.

7. Vedtak

Begrunnet vedtak om startlån fattes på grunnlag av gjeldende forskrift og retningslinjer fra Husbanken, Løten kommunes retningslinjer, politiske føringer for prioriteringer av bestemte målgrupper og andre relevante politiske vedtak. Alle vedtak skal inneholde lånevilkår, informasjon om klageadgang, klageinstans, klagefrist og hvem klagen skal sendes til.
Vedtak om avslag skal være begrunnet.

8. Klageadgang

Vedtak i henhold til disse retningslinjene kan påklages til kommunal klagenemnd. Klagen sendes til den enheten som har fattet vedtaket. Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet fram til søker. Klagen behandles etter reglene i forvaltningsloven.

9. Avgjørelsesmyndighet

Rådmannen eller den han bemyndiger, har avgjørelsesmyndighet i saker som faller inn under disse retningslinjer. I Løten kommunes delegeringsreglement punkt 5.6.4.4 er Husbankens virkemidler delegert til NAV Løten.


Fotnoter:

[1] SIFO satsen utarbeides av Statens institutt for forbruksforskning og gjenspeiler alminnelige forbruksutgifter for ulike typer hushold.

[2] Kalkulasjonsrenten fastsettes av Husbanken og er til enhver tid publisert på www.husbanken.no

[3] Flytende og fast rente fastsettes av Husbanken og er til enhver tid publisert på www.husbanken.no