Utbyggingen av bredbånd er ikke en kommunal oppgave, men både stat og kommune har i flere omganger bevilget penger for å støtte en utbygging der det ikke er kommersielt lønnsomt for bredbåndsaktørene å bygge ut uten å få støtte. Kommunestyret i Løten har prioritert å sette av midler i et bredbåndsfond over flere år, og det har vært en gradvis utbygging. Koronapandemien har vist viktigheten av en god infrastruktur, og satt ytterligere fokus på dette området. 

Både Telenor og Telia har rustet opp sitt tilbud for mobile løsningen i vårt område, slik at mobilt bredbånd har blitt tilgjengelig med stadig bedre hastighet. Det er fortsatt fiberløsninger som er det etterspurte fra våre innbyggere, og kommunen vil fortsette å støtte opp under videre utbygging av fibernettet i Løten.

Utbygging av resterende områder i Løten

Med bakgrunn i prisbildet på forrige konkurranse (utbygging langs Budorvegen i 2021) ser vi at at det kan være mulig å få til en utbygging der det mangler god bredbåndsdekning i Løten i dag. Fiberutbygging er da et førstevalg, og vi ønsker å se på muligheten for dette. Derfor lyste vi ut en konkurranse i desember 2021 for å se hvilke løsninger markedet foreslår, i tillegg til kostnader og pris for de resterende 9 områdene. Da svarfristen var ute 28. februar 2022 var det kommet inn 3 tilbud; fra Eidsiva bredbånd, HomeNet og Telenor.

Målet er å gjennomføre forhandlinger og innstille en samarbeidspartner i løpet av våren, slik at en utbygging kan starte vår/sommer 2022. Det forutsetter at et spleiselag mellom utbygger, Staten, kommunen og innbyggerne er gjennomførbart for å dekke disse kostnadene. I tillegg forutsetter det at kommunestyret formelt godkjenner bruken av avsatte midler til denne utbyggingen. 

Nå kan resten av Løten bygges ut med fiber!

2. mai inngikk Løten kommune en avtale med HomeNet som vil bygge ut de resterende områdene: 

Nå kan resten av Løten bygges ut med fiber

Områdene som gjenstår er:

  1. Løten vestbygd
  2. Ved Løten kirke
  3. Løten Sør
  4. Segla-Myklagard
  5. Østroa
  6. Rokosjøen Nord
  7. Vestre Skogbygd
  8. Østre Skogbygd
  9. Rokosjøen sør

Se disse områdene i kartet her:

Du kan også gå inn på kartløsningen her og zoome deg inn til aktuelle områder

Resterende utbyggingsområder bredbånd (Status 2022)

 

Utbygging av området ved Budorvegen 2021/2022

I desember 2020 fikk Løten kommune tilsagn på NKOM midler på 2,2 millioner for utbygging av området rundt Budorvegen. Vi utlyste en konkurranse, hvor HomeNet etter forhandlinger ble kåret som vinner. Kontrakt ble signert i august 2021, og krav til ferdigstillelse er innen 31/12-2022.

Her inngår 185 husstander i målgruppa som vil få tilgang til fibernett og TV tjenester, og finansieringen skjer som et spleiselag med NKOM midlene via fylkeskommunen, investeringer fra utbygger HomeNet, samt en tilknytningsavgift på 1990, inkl. mva pr. husstand som takker ja til fibertilbudet.


Utbygging ved Jønsrud

Status 15. januar 2020 for Jønsrud vest og nord: Kontrakt er inngått med Eidsiva

Løten kommune har underskrevet avtale med Eidsiva om utbygging av dette området vest for Jønsrud. I tillegg kommer et område nord for Jønsrud, som Eidsiva bygger ut for egen regning, siden det blir lønnsomt når området vest for Jønsrud blir bygget ut. Dette ligger utenom det som er bevilget av tilskudd fra det offentlige (fylkeskommunen og kommunen). 

Utbygging skal skje i et spleiselag med midlene fra fylkeskommunen, Løten kommune og Eidsiva, samt tilknytningskostnader fra de husstander som takker ja til tilbudet om bredbånd. 

Nå kan 173 adresser benytte seg av muligheten for tilkobling til bredbånd. Tilknytningskostnadene for hver husstand er kr. 9 990, og derfa kan kunden velge type abonnement. 


Fiber til hjemmet – Jønsrud vest

Eidsiva Bredbånd og Løten kommune hadde invitert innbyggere i det aktuelle området på Jønsrud til informasjonsmøte om Fiber til hjemmet den 3. februar 2020. Møtet ble holdt på Jønsrud aktivitetshus - med godt oppmøte. 

Mange av de fremmøtte bestilte fiber til hjemmet under møtet. Vi må ha 65% bestillinger av husstandene før det blir besluttet utbygging av fiber i området. Eidsiva Bredbånd vil besøke de som ikke er avklart de nærmeste ukene.

Det er Eidsiva Bredbånd som behandler forespørsler fra innbyggerne i det aktuelle området, og har du spørsmål eller kommentarer, kontakt Eidsiva Bredbånds kundesenter:

Mail: privat@eidsiva.net

Telefon: 612 00 612

For mer informasjon, se www.eidsiva.net

Utbyggingskart Jønsrud vest og nord:

Utbyggingskart for Jønsrud vest og nord


Forklaring til kartet:
Utbyggingskart for Jønsrud vest og nord. Området med rødt omriss er det området kommnunen har fått støtte til å bygge ut. Dette må ha 65% bestillinger før utbygging. Det øverste skraverte røde området bygges forutsatt 65% tilsalg på det omtalte. Det nederste skraverte røde området er allerede utbygget av Eidsiva bredbånd. 

Bakgrunn

Løten kommune er tildelt midler fra Hedmark fylkeskommune (26. november 2018) som skal gå til bredbåndsutbygging i et område vest for Jønsrud. Vedtaket er forutsatt at vi bygger ut området som vi opprinnelig har søkt om støtte til, og ut fra det kostnadsbildet som er beskrevet i søknaden. Det området vi har fått støtte til omfatter 77 husstander.  

Området øst for dette kartet – som omfatter Jønsrud og nord til Petersborg har Eidsiva Bredbånd bygget ut for egen regning de siste to årene. 

 

Bredbåndstilgang i Løten

Kommunen har beklageligvis begrensede midler til rådighet for å bygge ut høyhastighets bredbånd.
Vi søker å finne løsninger som kan gjøre det lønnsomt for utbyggere å bygge ut i Løten, men vi kan ikke pålegge dem dette.

Løten kommune er i løpende dialog med leverandørene av både fiber og mobilt bredbånd. Vi er klar over de utfordringene vi har – med en kommune hvor innbyggere i store områder ikke nødvendigvis ser huset til nærmeste nabo. Det er god dekning på 4G mobilt bredbånd i store deler av kommunen, både fra Telia og Telenor.

Kommunen søker også om midler til utbygging i de ordningene som blir utlyst og som er aktuelle. 

Det kan også være aktuelt for innbyggere å vurdere Sattelittbredbånd. Ta eventuelt kontakt med bredbåndsleverandører (ICE og Telia) om du vil vite mer om dette. 


Mobilt bredbånd fra Breiband.no

(Info 11.12.2019:) Breiband.no bygger ut med mobilt bredbånd via radiosender fra mast på Rokoberget.
De som har åpent utsyn fra pipa kan koble seg på med en sender på taket. Nedslagsfeltet er stort, men man må ha fri sikt til masta på Rokoberget. 
Stor rekkevidde.
Løten kommune har gått inn med 80 000 kroner i dette prøveprosjektet.


Telenor avvikler kobbernettet

Se også info om Telenors arbeid med modernisering og avvikling av det gamle kobbernettet her.

Se også guide til bredbånd her