Formålet med fritidskontakt/ støttekontakt

En fritidskontakt skal hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid, for eksempel sosialt samvær og deltakelse i ulike fritidsaktiviteter. Fritidskontakten vil kunne være en brobygger ut i andre tilbud. Fritidskontakt skal ikke bistå i dagligdagse gjøremål eller oppgaver som faller inn under praktisk bistand i hjemmet. Det er gratis å motta fritidskontakt, men du må selv regne med å dekke dine egne utgifter, som for eksempel inngangspenger til svømmehall, kinobillett, mat osv.


For å bli fritidskontakt/ støttekontakt må man være 18 år

Det er en fordel med førerkort, men ingen betingelse. Kommunen ønsker å rekruttere fritidskontakter, og det er for tiden særlig etterspørsel etter mannlige fritidskontakter. Søker vil bli innkalt til samtale hos saksbehandler, for å finne rette person til den enkelte som trenger fritids/støttekontakt.


Hvem kan få fritidskontakt/ støttekontakt?

Støttetiltaket gjelder for personer og familier som har behov for dette på grunn av nedsatt funksjonsevne eller sosiale problemer. Herunder kommer blant annet rusmisbrukere, fremmedkulturelle og personer med psykiske lidelser. Søkeren mangler ofte et naturlig nettverk.

Kommunen vil i samarbeid med deg bestemme om du skal få støttekontakt eller eventuelt andre tjenester. Det er ditt eller familiens behov som er avgjørende.


For de som trenger bistand kan Løten kommune tilby:

  • Individuell fritidskontakt
  • Deltakelse i en aktivitetsgruppe
  • Et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon    


Gjeldende lover og regelverk

Fritidskontakt/støttekontakt gis etter lov om helse- og omsorgstjenester § 3-2 første ledd, punkt 6 bokstav b.
Vilkår i pasientrettighetsloven § 2-1 a om "Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste" må være oppfylt. Det vil si at helsehjelpen må være nødvendig.


Kontaktpersoner i kommunen:

Barn og unge under 18 år:
Helse og familietjenesten v/Konsulent for barn med bistandsbehov:

For voksne over 18 år:

Virksomhetsområdet bolig, rehabilitering og aktivitet (BRA) v/Konsulent for voksne med bistandsbehov: