Kriterier for fordeling av midler

Vedtatt i møte i BUK 23.04.14

  1. Skoler, personer, grupper og organisasjoner som driver barne- og ungdomsarbeid i Løten kan søke om Barne- og Ungdomsmidler. Flere kan gå sammen om en søknad. Søknaden sendes til BUK

  2. Pengene bør gå til investeringer for barn og ungdom i nærmiljøet, eller åpne enkeltarrangementer utenom skoletiden. Aktivitetene skal være tilgjengelig for barn og unge i kommunen

  3. Det må foreligge budsjett og handlingsplan for prosjektet det søkes penger til. Det bør informeres i søknaden om prosjektet vil kunne gjennomføres med bare deler av summen det søkes om. I disse tilfellene (og ved andre anledninger), kan BUK velge og tildele bare deler av summen det søkes om

  4. BUK kan velge å sette til side midler som da vil gå inn i neste års tildeling, hvis det ikke foreligger søknader som oppfyller kravene eller hvis ingen av søknadene er aktuelle å tildele midler

  5. Søknadsfristen blir annonsert på Løten kommunes hjemmesider og i Løtenavisa hvert semester.