Satsene reguleres hvert år av kommunestyret, og gjelder fra 1.1. - 31. 12. hvert år.

Betalingsregulativ for byggesaksbehandling, bygningskontroll

Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven § 33-1.

Gebyret faktureres når vedtak fattes. Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest vil ikke bli gitt før gebyret er betalt.

Tilsyn
Kommunens tilsynsplikt er klarere i ny bygningsdel av plan- og bygningsloven. Om lag 10 % av byggesaksgebyret innkreves for tilsyn.

Overtredelsesgebyr
Kommunen kan utstede et overtredelsesgebyr ved oppdagelse av ulovlige byggearbeider jamfør Plan- og bygningsloven § 32-8.

Definisjoner

  • A) Kontroll: Søknads- og bygningskontroll, husplassering med videre.
  • B) Bruksareal: Som fastlagt i NS 3940.
  • C) Pbl: Plan- og bygningsloven.

6.1 Kontroll med med nye rene boligbygg

20162017

For kontroll med med nye rene boligbygg betales:

10 490,0010 750,00

Inneholder boligbygget mer enn en selvstendig boenhet betales per enhet f.o.m. enhet nr.2.

5 850,006 000,00
Passivhus fritas for byggesaksgebyr. (Gjelder samlet fritak inntil kr. 100 000,-.)  

6.2 Fritidseiendommer

Fritidseiendommer

8 140,008 340,00

6.3 Kontroll med alle andre kategorier nybygg, samt tilbygg, påbygg, underbygning, hovedombygging og bruksendring, betales etter bruksareal

inntil 15 m2 - fast sum

1 870,001 920,00

16 - 200 m2 - pr m2

63,0065,00

201 - 600 m2 - pr m2

48,0049,00

over 600 m2 - pr m2

37,0038,00

Ved søknad om bruksendring betales 50% av satsene.

  

6.4 Driftsbygninger i landbruket (plan og bygningsloven § 20-2 b)

For dette betales halvparten av satsene i punkt 6.3, men maksimalt            

12 780,0013 100,00

6.5 Diverse mindre tiltak, midlertidige tiltak, murer, brønner med videre

Forstøtningsmurer, brønner, dammer og bassenger, midlertidige tiltak, fasade-endring bolig/ fritid, riving av bygning på bolig/ fritids/ landbrukseiendom, bygningstekniske installasjoner i bolig/fritid, bad, gjerde, skilt og reklameinnretning, mindre terrenginngrep, mindre parkeringsplass og andre mindre tiltak som ikke måles etter areal.

1 670,001 710,00

6.6 Tiltak som ikke kan måles etter areal

Ledning-/kabelanlegg, støyskjermer, fasadeendring næringsbygg, riving av næringsbygg (unntatt landbruksbygg), bygningstekniske installasjoner (separat søknad) i næringsbygg (heis, ventilasjonsanlegg, fyringsanlegg med mer) større terrenginngrep, veger, større p-plasser og andre tiltak som ikke kan måles etter areal.

6 980,007 150,00

6.7 Søknad om deling av eiendom

Deling av eiendom i samsvar med reguleringsplan

1 330,001 360,00

Deling av eiendom ikke i samsvar med reguleringsplan/ utenfor regulert område

2 970,003 040,00

6.8  Grunnundersøkelser

For grunnundersøkelse i forbindelse med søknad om utslipp fra separat avløpsanlegg (plan og bygningsloven § 27-3, jamfør § 4 i forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg) betales

1 430,001 470,00

6.9 Søknad om dispensasjon

Behandling av søknad om dispensasjon som avgjøres ved administrativ behandling.

1 210,001 240,00

Søknad om dispensasjon av prinsipiell karakter som avgjøres ved politisk behandling. Gjelder også deling.

7 000,007 180,00

6.10 Rammetillatelse

- 50% av gebyret for den kategori det søkes om
- 50% (resterende) betales ved igangsettelsen

6.11  Minimumsbeløp

Hvis gebyret etter dette regulativ anses som å bli urimelig høyt, kan sjef for denne avdeling  fastsette et passende gebyr, dog ikke under

610,00630,00

6.12  Søknadskontroll, avslag, fornyet søknad med videre

For kontroll med arbeider som ikke kommer til utførelse og ved avslagdvs. hvor det bare foretas søknadskontroll, betales 50% av satsene for angjeldende kontroll. Ved fornyelse av tidligere godkjent byggesøknad betales 25% av satsene for angjeldende.

6.13 Godkjenning av foretak

1. gangs lokal godkjenning (1 faglig leder og en funksjon)

1 670,001 710,00

Tillegg for ytterligere en leder

880,00900,00

Tillegg for ytterligere en funksjon

880,00900,00

Gjentatt søknad om lokal godkjenning innenfor tidligere godkjent område.

880,00900,00

Behandlingsgebyr for søkere med sentral godkjenning

00

6.14.   Betaling

Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt saken registreres og betales til kommunekassen etter regnings-oppgave fra respektive avdeling. Gebyrene er fritatt for mva.

Se også:

Kommunale eiendomsavgifter

Planbehandling - gebyrer

Tilknytningsavgifter (sammen med kommunale eiendomsavgifter)

Priser og betaling

Priser A - Å