Satsene reguleres hvert år av kommunestyret, og gjelder fra 1.1. - 31.12. hvert år.

Betalingsregulativ for byggesaksbehandling, bygningskontroll

Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven § 33-1.

Gebyret faktureres når vedtak fattes. Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest vil ikke bli gitt før gebyret er betalt.


Tilsyn

Kommunens tilsynsplikt er klarere i ny bygningsdel av plan- og bygningsloven. Om lag 10% av byggesaksgebyret innkreves for tilsyn.
 


Byggesaksbehandling - boliger


2022

For kontroll med med nye rene boligbygg betales:

19 680

Inneholder boligbygget mer enn en selvstendig boenhet betales per enhet f.o.m. enhet nr.2.

10 770


Byggesaksbehandling - fritidsbolig


2022

Fritidseiendommer

19 680

Inneholder fritidseiendommen mer enn en selvstendig
boenhet belastes pr. enhet f.o.m. enhet nr 2.

10 770

Saksbehandling av alle andre typer nybygg (næringsbygg, garasje, uthus, bod, anneks m.m.)

2022

inntil 15 m2 - fast sum

3 690

16 - 200 m2 - pr m2

110

201 - 600 m2 - pr m2

80

over 600 m2 - pr m2

70

Ved søknad om bruksendring betales 50% av satsene.

 


Driftsbygninger i landbruket (plan og bygningsloven § 20-2 b)

2022

For dette betales halvparten av satsene i punkt 6.3, men maksimalt            

16 920


Diverse mindre tiltak, midlertidige tiltak, murer, brønner m.v.

2022

Fasadeendring.
Riving av bygning på bolig/ fritids/ landbruks-eiendom.
Bygningstekniske installasjoner - oppføring, endring eller reparasjon.
Skilt- og reklameinnretninger.
Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg.
Mindre terrenginngrep.
Forstøtningsmur, gjerde mv.
Brønner, dammer og bassenger.
Andre mindre tiltak som ikke måles etter areal.
Skorstein og ildsteder – oppføring og rehabilitering.

3 280

Skorstein og ildsteder - oppføring og rehabilitering

1 200


Diverse større tiltak

2022

Riving av næringsbygg (unntatt landbruksbygg).
Bygningstekniske installasjoner i næringsbygg (heis, ventilasjonsanlegg, fyringsanlegg m.m.).
Større midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg.
Større terrenginngrep.
Veg, parkeringsplass, landingsplass og opplagsplass.
Lednings-/kabelanlegg, støyskjermingsanlegg.
Andre større tiltak som ikke kan måles etter areal.

9 840


Søknad om deling av eiendom


2022

Deling av eiendom i samsvar med reguleringsplan

2 120

Deling av eiendom ikke i samsvar med reguleringsplan/ utenfor regulert område

4 680


Søknad om dispensasjon


2022

Behandling av søknad om dispensasjon som avgjøres ved administrativ behandling.

4 680

Søknad om dispensasjon av prinsipiell karakter som avgjøres ved politisk behandling. Gjelder også deling.

10 210


Rammetillatelse og igangsettingstillatelse


2022

50% av gebyret for den kategori det søkes om ved ramme.
50% (resterende) betales ved første igangsettelse (IG).

 

Saksbehandlingsgebyr ved hver igangsetting (IG) utover første.

3 080


Søknadskontroll, avslag, fornyet søknad med videre

2022

For endring av tillatelse som innebærer nytt vedtak etter pbl §§ 20-3 og 20-4 innkreves 25% av ordinært saksbehandlingsgebyr. Minimumsbeløp er satt til kr. 1000,-.

1 030


Godkjenning av selvbygger


2022

Gebyr for godkjenning av personlig ansvarsrett som sevbygger av egen bolig eller fritidsbolig

2 460


Andre gebyr


2022

Søknad om ferdigattest utløser ikke gebyr

 

Søknad om midlertidig brukstillatelse og evt. fornyelse av slik tillatelse

3 080

Ferdigattest som rekvireres utover frist i midlertidig brukstillatelse

2 460

Forhåndskonferanse etter pbl § 21-1

3 080


Diverse betalingsbestemmelser


2022

Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt saken registreres og betales til kommunekassen etter fakturaoppgave fra kommunen. Gebyrene er fritatt for mva. Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, eller av andre grunner ikke kan fullføres, betales 50% av gebyrsatsene.

For arbeid etter plan- og bygningsloven som ikke går inn under gebyrtabellen, kan gebyr regnes etter medgått tid. Enkeltperson pr. time: kr 1000,-.

Ulovlighetsoppfølging betales etter medgått tid. I tillegg kommer eventuell tvangsmulkt og/eller overtredelsesgebyr jf pbl §§ 32-5 og 32-8, og SAK 10 kapittel 16.

 


Se også: