Velkommen til Løten

Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Edvard Munch er født i Løten, og vi inviterer både til Munch-senteret, Munch-stien og fotopunktet ved fødestedet. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Velkommen!

Tlf  ♦  Se våre ledige tomter her Krisehjelp

Byggesaksgebyrer og tekniske formål

Satsene reguleres hvert år av kommunestyret, og gjelder fra 1.1. - 31. 12. hvert år.

Gebyrer for byggesak og tekniske formål

6.  Byggesaker:
Betalingsregulativ for byggesaksbehandling, bygningskontroll. 
Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven § 33-1.
Gebyret faktureres når vedtak fattes. Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest vil ikke bli gitt før gebyret er betalt.

Tilsyn: Kommunens tilsynsplikt er klarere i ny bygningsdel av plan- og bygningsloven. Om lag 10 % av byggesaksgebyret innkreves for tilsyn.
Overtredelsesgebyr: Kommunen kan utstede et overtredelsesgebyr ved oppdagelse av ulovlige byggearbeider jamfør Plan- og bygningsloven § 32-8.

Definisjoner:
A) Kontroll: Søknads- og bygningskontroll, husplassering med videre.
B) Bruksareal: Som fastlagt i NS 3940.
C) Pbl: Plan- og bygningsloven.

6.1 Kontroll med med nye rene boligbygg

2016 2017

For kontroll med med nye rene boligbygg betales:

10490,00 10750,00

Inneholder boligbygget mer enn en selvstendig boenhet betales pr enhet f.o.m. enhet nr.2.

5850,00 6000,00
Passivhus fritas for byggesaksgebyr. (Gjelder samlet fritak inntil kr. 100 000,-.)    

6.2 Fritidseiendommer

Fritidseiendommer

8 140,00 8340,00

6.3 Kontroll med alle andre kategorier nybygg, samt tilbygg, påbygg, underbygning, hovedombygging og bruksendring, betales etter bruksareal

inntil 15 m2 - fast sum

1870,00 1920,00

16 - 200 m2 - pr m2

63,00 65,00

201 - 600 m2 - pr m2

48,00 49,00

over 600 m2 - pr m2

37,00 38,00

Ved søknad om bruksendring betales 50% av satsene.

   

6.4 Driftsbygninger i landbruket (plan og bygningsloven § 20-2 b)

For dette betales halvparten av satsene i punkt 6.3, men maksimalt            

12780,00 13100,00

6.5 Diverse mindre tiltak, midlertidige tiltak, murer, brønner med videre

Forstøtningsmurer, brønner, dammer og bassenger, midlertidige tiltak, fasadeendring bolig/ fritid, riving av bygning på bolig/ fritids/ landbrukseiendom, bygningstekniske installasjoner i bolig/fritid, bad, gjerde, skilt og reklameinnretning, mindre terrenginngrep, mindre parkeringsplass og andre mindre tiltak som ikke måles etter areal.

1 670,00 1710,00

6.6 Tiltak som ikke kan måles etter areal

Ledning-/kabelanlegg, støyskjermer, fasadeendring næringsbygg, riving av næringsbygg (unntatt landbruksbygg), bygningstekniske installasjoner (separat søknad) i næringsbygg (heis, ventilasjonsanlegg, fyringsanlegg med mer) større terrenginngrep, veger, større p-plasser og andre tiltak som ikke kan måles etter areal.

6980,00 7150,00

6.7 Søknad om deling av eiendom

Deling av eiendom i samsvar med reguleringsplan

1330,00 1360,00

Deling av eiendom ikke i samsvar med reguleringsplan/ utenfor regulert område

2970,00 3040,00

6.8  Grunnundersøkelser

For grunnundersøkelse i forbindelse med søknad om utslipp fra separat avløpsanlegg (plan og bygningsloven § 27-3, jamfør § 4 i forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg) betales

1430,00 1470,00

6.9 Søknad om dispensasjon

Behandling av søknad om dispensasjon som avgjøres ved administrativ behandling.

1210,00 1240,00

Søknad om dispensasjon av prinsipiell karakter som avgjøres ved politisk behandling. Gjelder også deling.

7000,00 7180,00
6.10 Rammetillatelse
- 50% av gebyret for den kategori det søkes om
- 50% (resterende) betales ved igangsettelsen
   

6.11  Minimumsbeløp

Hvis gebyret etter dette regulativ anses som å bli urimelig høyt, kan sjef for denne avdeling  fastsette et passende gebyr, dog ikke under

610,00 630,00
6.12  Søknadskontroll, avslag, fornyet søknad med videre
For kontroll med arbeider som ikke kommer til utførelse og ved avslagdvs. hvor det bare foretas søknadskontroll, betales 50% av satsene for angjeldende kontroll. Ved fornyelse av tidligere godkjent byggesøknad betales 25% av satsene for angjeldende.    

6.13 Godkjenning av foretak

1. gangs lokal godkjenning (1 faglig leder og en funksjon)

1670,00 1710,00

Tillegg for ytterligere en leder

880,00 900,00

Tillegg for ytterligere en funksjon

880,00 900,00

Gjentatt søknad om lokal godkjenning innenfor tidligere godkjent område.

880,00 900,00

Behandlingsgebyr for søkere med sentral godkjenning

0 0
6.14.   Betaling
Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt saken registreres og betales til kommunekassen etter regnings-oppgave fra respektive avdeling. Gebyrene er fritatt for mva.    

Se også:

Kommunale eiendomsavgifter

Planbehandling - gebyrer

Tilknytningsavgifter (sammen med kommunale eiendomsavgifter)

Priser og betaling

Priser A - Å

Sist endret: 02.01.2017
|
|
|