Satsene reguleres hvert år av kommunestyret, og gjelder fra 1.1. - 31.12. hvert år.

Betalingsregulativ for byggesaksbehandling, bygningskontroll

Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven § 33-1.

Gebyret faktureres når vedtak fattes. Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest vil ikke bli gitt før gebyret er betalt.

Tilsyn

Kommunens tilsynsplikt er klarere i ny bygningsdel av plan- og bygningsloven. Om lag 10 % av byggesaksgebyret innkreves for tilsyn.

Overtredelsesgebyr

Kommunen kan utstede et overtredelsesgebyr ved oppdagelse av ulovlige byggearbeider jamfør Plan- og bygningsloven § 32-8.


Definisjoner

  • A) Kontroll: Søknads- og bygningskontroll, husplassering med videre.
  • B) Bruksareal: Som fastlagt i NS 3940.
  • C) Pbl: Plan- og bygningsloven.

Min side

Se dine fakturaer på Min side (innlogging via ID-porten)

6.1 Kontroll med med nye rene boligbygg

20182019

For kontroll med med nye rene boligbygg betales:

11 03013 340

Inneholder boligbygget mer enn en selvstendig boenhet betales per enhet f.o.m. enhet nr.2.

6 1607 330
Passivhus fritas for byggesaksgebyr. (Gjelder samlet fritak inntil kr. 100 000,-.)  

6.2 Fritidseiendommer

  

Fritidseiendommer

8 34011 570


6.3 Kontroll med alle andre kategorier nybygg, samt tilbygg, påbygg, underbygning, hovedombygging og bruksendring, betales etter bruksareal

  

inntil 15 m2 - fast sum

1 9702 500

16 - 200 m2 - pr m2

6670

201 - 600 m2 - pr m2

5050

over 600 m2 - pr m2

3940

Ved søknad om bruksendring betales 50% av satsene.

  


6.4 Driftsbygninger i landbruket (plan og bygningsloven § 20-2 b)

20182019

For dette betales halvparten av satsene i punkt 6.3, men maksimalt            

13 44013 820


6.5 Diverse mindre tiltak, midlertidige tiltak, murer, brønner med videre

  

Forstøtningsmurer, brønner, dammer og bassenger, midlertidige tiltak, fasade-endring bolig/ fritid, riving av bygning på bolig/ fritids/ landbrukseiendom, bygningstekniske installasjoner i bolig/fritid, bad, gjerde, skilt og reklameinnretning, mindre terrenginngrep, mindre parkeringsplass og andre mindre tiltak som ikke måles etter areal.

1 7503 000
Skorstein og ildsteder - oppføring og rehabilitering 950


6.6 Tiltak som ikke kan måles etter areal

  

Ledning-/kabelanlegg, støyskjermer, fasadeendring næringsbygg, riving av næringsbygg (unntatt landbruksbygg), bygningstekniske installasjoner (separat søknad) i næringsbygg (heis, ventilasjonsanlegg, fyringsanlegg med mer) større terrenginngrep, veger, større p-plasser og andre tiltak som ikke kan måles etter areal.

7 3407 550


6.7 Søknad om deling av eiendom

  

Deling av eiendom i samsvar med reguleringsplan

1 4001 440

Deling av eiendom ikke i samsvar med reguleringsplan/ utenfor regulert område

3 1203 210


6.8  Grunnundersøkelser

  

For grunnundersøkelse i forbindelse med søknad om utslipp fra separat avløpsanlegg (plan og bygningsloven § 27-3, jamfør § 4 i forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg) betales

1 5101 550


6.9 Søknad om dispensasjon

 

Behandling av søknad om dispensasjon som avgjøres ved administrativ behandling.

1 2701 310

Søknad om dispensasjon av prinsipiell karakter som avgjøres ved politisk behandling. Gjelder også deling.

7 3707 580

6.10 Rammetillatelse

- 50% av gebyret for den kategori det søkes om
- 50% (resterende) betales ved igangsettelsen


6.11  Minimumsbeløp

20182019

Hvis gebyret etter dette regulativ anses som å bli urimelig høyt, kan sjef for denne avdeling  fastsette et passende gebyr, dog ikke under

650670


6.12  Søknadskontroll, avslag, fornyet søknad med videre
For kontroll med arbeider som ikke kommer til utførelse og ved avslagdvs. hvor det bare foretas søknadskontroll, betales 50% av satsene for angjeldende kontroll. Ved fornyelse av tidligere godkjent byggesøknad betales 25% av satsene for angjeldende.


6.13 Godkjenning av foretak


2018


2019

1. (første) gangs lokal godkjenning (1 faglig leder og en funksjon)

1 7502 070

Tillegg for ytterligere en leder

9201 800

Tillegg for ytterligere en funksjon

920950

Gjentatt søknad om lokal godkjenning innenfor tidligere godkjent område.

920950

Behandlingsgebyr for søkere med sentral godkjenning

0950

6.14.   Betaling
Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt saken registreres og betales til kommunekassen etter regnings-oppgave fra respektive avdeling. Gebyrene er fritatt for mva.


Se også:

Byggesak

Kommunale eiendomsavgifter

Planbehandling - gebyrer

Tilknytningsavgifter (sammen med kommunale eiendomsavgifter)

Priser og betaling

Priser A - Å