Satsene reguleres hvert år av kommunestyret, og gjelder fra 1.1. - 31.12. hvert år.

Betalingsregulativ for byggesaksbehandling, bygningskontroll

Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven § 33-1.

Gebyret faktureres når vedtak fattes. Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest vil ikke bli gitt før gebyret er betalt.


Tilsyn

Kommunens tilsynsplikt er klarere i ny bygningsdel av plan- og bygningsloven. Om lag 10% av byggesaksgebyret innkreves for tilsyn.
 


6.1 Byggesaksbehandling - boliger


2020


2021

For kontroll med med nye rene boligbygg betales:

16 000

19 200

Inneholder boligbygget mer enn en selvstendig boenhet betales per enhet f.o.m. enhet nr.2.

8 750

10 500


6.2 Byggesaksbehandling - fritidsbolig

2020

2021

Fritidseiendommer

16 00019 200

Inneholder fritidseiendommen mer enn en selstendig boenhet belastes pr. enhet f.o.m. enhet nr 2.

8 750

10 500

6.3 Saksbehandling av alle andre typer nybygg (næringsbygg, garasje, uthus, bod, anneks m.m.)

2020

2021

inntil 15 m2 - fast sum

3 0003 600

16 - 200 m2 - pr m2

80100

201 - 600 m2 - pr m2

6070

over 600 m2 - pr m2

5060

Ved søknad om bruksendring betales 50% av satsene.

  


6.4 Driftsbygninger i landbruket (plan og bygningsloven § 20-2 b)

2020

2021

For dette betales halvparten av satsene i punkt 6.3, men maksimalt            

16 50016 500


6.5 Diverse mindre tiltak, midlertidige tiltak, murer, brønner m.v.

2020

2021

Fasadeendring.
Riving av bygning på bolig/ fritids/ landbruks-eiendom.
Bygningstekniske installasjoner - oppføring, endring eller reparasjon.
Skilt- og reklameinnretninger.
Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg.
Mindre terrenginngrep.
Forstøtningsmur, gjerde mv.
Brønner, dammer og bassenger.
Andre mindre tiltak som ikke måles etter areal.
Skorstein og ildsteder – oppføring og rehabilitering.

3 0003 200

Skorstein og ildsteder - oppføring og rehabilitering

1 000

1 200


6.6 Diverse større tiltak

2020

2021

Riving av næringsbygg (unntatt landbruksbygg).
Bygningstekniske installasjoner i næringsbygg (heis, ventilasjonsanlegg, fyringsanlegg m.m.).
Større midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg.
Større terrenginngrep.
Veg, parkeringsplass, landingsplass og opplagsplass.
Lednings-/kabelanlegg, støyskjermingsanlegg.
Andre større tiltak som ikke kan måles etter areal.

8 0009 600


6.7 Søknad om deling av eiendom


2020


2021

Deling av eiendom i samsvar med reguleringsplan

1 7202 060

Deling av eiendom ikke i samsvar med reguleringsplan/ utenfor regulert område

3 8504 620


6.8 Søknad om dispensasjon


2020


2021

Behandling av søknad om dispensasjon som avgjøres ved administrativ behandling.

3 8004 560

Søknad om dispensasjon av prinsipiell karakter som avgjøres ved politisk behandling. Gjelder også deling.

8 3009 960


6.9 Rammetillatelse og igangsettingstillatelse


2020


2021

50% av gebyret for den kategori det søkes om ved ramme.
50% (resterende) betales ved første igangsettelse (IG).

  

Saksbehandlingsgebyr ved hver igangsetting (IG) utover første.

 3 000


6.10  Minimumsbeløp og fritak


2020


2021

Hvis gebyret etter dette regulativ anses som å bli urimelig høyt, kan leder for denne avdeling fastsette et passende gebyr.

700Utgår

Leder for denne avdeling kan for ideelle organisasjoner, frivillige lag og foreninger frita disse fra betaling av gebyr.

  


6.11  Søknadskontroll, avslag, fornyet søknad med videre

2020

2021

For endring av tillatelse som innebærer nytt vedtak etter pbl §§ 20-3 og 20-4 innkreves 25% av ordinært saksbehandlingsgebyr. Minimumsbeløp er satt til kr. 1000,-.

 1 000


6.12 Godkjenning av selvbygger


2020


2021

Gebyr for godkjenning av personlig ansvarsrett som sevbygger av egen bolig eller fritidsbolig

2 0002 400


6.13 Andre gebyr


2020


2021

Søknad om ferdigattest utløser ikke gebyr

 

 

Søknad om midlertidig brukstillatelse og evt. fornyelse av slik tillatelse

 

3 000

Ferdigattest som rekvireres utover frist i midlertidig brukstillatelse

2 000

2 400

Forhåndskonferanse etter pbl § 21-1

2 0003 000


6.14. Diverse betalingsbestemmelser


2020


2021

Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt saken registreres og betales til kommunekassen etter fakturaoppgave fra kommunen. Gebyrene er fritatt for mva. Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, eller av andre grunner ikke kan fullføres, betales 50% av gebyrsatsene.

For arbeid etter plan- og bygningsloven som ikke går inn under gebyrtabellen, kan gebyr regnes etter medgått tid. Enkeltperson pr. time: kr 1000,-.

Ulovlighetsoppfølging betales etter medgått tid. I tillegg kommer eventuell tvangsmulkt og/eller overtredelsesgebyr jf pbl §§ 32-5 og 32-8, og SAK 10 kapittel 16.

  


Se også: