Satsene reguleres hvert år av kommunestyret, og gjelder fra 1.1. - 31.12. hvert år.

Betalingsregulativ for byggesaksbehandling, bygningskontroll

Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven § 33-1.

Gebyret faktureres når vedtak fattes. Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest vil ikke bli gitt før gebyret er betalt.


Tilsyn

Kommunens tilsynsplikt er klarere i ny bygningsdel av plan- og bygningsloven. Om lag 10% av byggesaksgebyret innkreves for tilsyn.

Overtredelsesgebyr

Kommunen kan utstede et overtredelsesgebyr ved oppdagelse av ulovlige byggearbeider jamfør Plan- og bygningsloven § 32-8.


Definisjoner

  • A) Kontroll: Søknads- og bygningskontroll, husplassering med videre.
  • B) Bruksareal: Som fastlagt i NS 3940.
  • C) Pbl: Plan- og bygningsloven.

 

6.1 Byggesaksbehandling - boliger

2020

For kontroll med med nye rene boligbygg betales:

16 000

Inneholder boligbygget mer enn en selvstendig boenhet betales per enhet f.o.m. enhet nr.2.

8 750

Passivhus fritas for byggesaksgebyr. (Gjelder samlet fritak inntil kr. 100 000,-.)

Utgår


6.2 Byggesaksbehandling - fritidseiendommer

2020

Fritidseiendommer

16 000

Inneholder fritidseiendommen mer enn en selstendig boenhet belastes pr. enhet f.o.m. enhet nr 2.

8 750

Fritidsbebyggelse som tilfredsstiller norsk standard for passivhus fritas for byggesaksgebyr. (Gjelder samlet fritak inntil kr. 100 000,-)

Utgår

6.3 Saksbehalding av alle andre typer nybygg (næringsbygg, garasje, uthus, bod, anneks mm)

2020

inntil 15 m2 - fast sum

3 000

16 - 200 m2 - pr m2

80

201 - 600 m2 - pr m2

60

over 600 m2 - pr m2

50

Ved søknad om bruksendring betales 50% av satsene.

 


6.4 Driftsbygninger i landbruket (plan og bygningsloven § 20-2 b)

2020

For dette betales halvparten av satsene i punkt 6.3, men maksimalt            

16 500


6.5 Diverse mindre tiltak, midlertidige tiltak, murer, brønner med videre

2020

Forstøtningsmurer, brønner, dammer og bassenger, midlertidige tiltak, fasade-endring bolig/ fritid, riving av bygning på bolig/ fritids/ landbrukseiendom, bygningstekniske installasjoner i bolig/ fritid, bad, gjerde, skilt og reklameinnretning, mindre terrenginngrep, mindre parkeringsplass og andre mindre tiltak som ikke måles etter areal.

3 000

Riving av bygning på bolig/ fritids/ landbrukseiendom

3 000

Skilt og reklameinnretninger

3 000

Skorstein og ildsteder - oppføring og rehabilitering

1 000


6.6 Tiltak som ikke kan måles etter areal

2020

Ledning-/kabelanlegg, støyskjermer, fasadeendring næringsbygg, riving av næringsbygg (unntatt landbruksbygg), bygningstekniske installasjoner (separat søknad) i næringsbygg (heis, ventilasjonsanlegg, fyringsanlegg med mer) større terrenginngrep, veger, større p-plasser og andre tiltak som ikke kan måles etter areal.

8 000


6.7 Søknad om deling av eiendom


2020

Deling av eiendom i samsvar med reguleringsplan

1 720

Deling av eiendom ikke i samsvar med reguleringsplan/ utenfor regulert område

3 850


6.8  Grunnundersøkelser


2020

For grunnundersøkelse i forbindelse med søknad om utslipp fra separat avløpsanlegg (plan og bygningsloven § 27-3, jamfør § 4 i forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg) betales

Utgår


6.9 Søknad om dispensasjon


2020

Behandling av søknad om dispensasjon som avgjøres ved administrativ behandling.

3 800

Søknad om dispensasjon av prinsipiell karakter som avgjøres ved politisk behandling. Gjelder også deling.

8 300


6.10 Rammetillatelse


2020

 

- 50% av gebyret for den kategori det søkes om
- 50% (resterende) betales ved igangsettelsen

 


6.11  Minimumsbeløp


2020

Hvis gebyret etter dette regulativ anses som å bli urimelig høyt, kan sjef for denne avdeling  fastsette et passende gebyr, dog ikke under

700


6.12  Søknadskontroll, avslag, fornyet søknad med videre

For endring av tillatelse som innebærer nytt vedtak etter pbl §§ 20-3 og 20-4 innkreves 25% av ordinært saksbehandlingsgebyr.
Sjef for denne avdeling kan for ideelle organisasjoner, frivillige lag og foreninger unnta disse fra betaling av gebyr.

 


6.13 Godkjenning av foretak


2020

1. (første) gangs lokal godkjenning (1 faglig leder og en funksjon)

Utgår

Tillegg for ytterligere en leder

Utgår

Tillegg for ytterligere en funksjon

Utgår

Gjentatt søknad om lokal godkjenning innenfor tidligere godkjent område.

Utgår

Behandlingsgebyr for søkere med sentral godkjenning

Utgår

Gebyr for personlig godkjenning (selvbygger)

2 000

Ferdigattest som rekvireres utover frist i midlertidig brukstillatelse

2 000

Forhåndskonferanse etter pbl § 21-1

2 000


6.14.   Betaling


2020

Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt saken registreres og betales til kommunekassen etter regningsoppgave fra respektive avdeling. Gebyrene er fritatt for mva.

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, eller av andre grunner ikke kan fullføres, betales 50% av gebyrsatsene.

Det kan ilegges overtredelsesgebyr jf pbl § 32-8 og SAK 10 kapittel 16.

 


Se også: