Kommunalsjef: Vera Bergersen

Vera Bergersen

Årsmelding 2014 – Oppvekst

Barnehage
Brukerundersøkelser og andre tilbakemeldinger viser at Løten kommune gir et godt tilbud til alle barna i barnehagen. De ansatte i barnehagene har god kompetanse. De fleste assistentene er fagarbeidere med utdanning innen barne- og ungdomsfaget.

Ved hovedopptaket for barnehageåret 2014/2015 fikk alle som søkte plass ( barnehagegarantien), men det er få eller ingen ledige plasser i løpet av året, verken for tilflyttede barnefamilier eller for barn i flyktningefamilier. Det er mange som ikke får plass i den barnehagen de ønsker.

Tidlig innsats
Løten kommune har fra 2014 hatt to spesialpedagoger i hel stilling. De gir lovpålagt spesialpedagogisk  hjelp etter opplæringslovens § 5-7 til barn i både kommunal og private barnehager. To hele stillinger er ikke tilstrekkelig til å dekke behovet for denne lovpålagte hjelpen. Barnehagene må selv sørge for å innhente spesialpedagogisk hjelp til disse timene.

Det er stort behov for logoped til førskolebarn og det kan til tider være vanskelig å skaffe dette. Logopedhjelp gis av privatpraktiserende logopeder da Løten kommune ikke har logoped og ikke er pålagt å ha det.

Løten kommune er opptatt av tidlig innsats, og det er derfor viktig at barn som har behov for ekstra hjelp får det tidlig. Alle barn skal være best mulig forberedt til skolestart.

Barnehagene i Løten har fire  satsingsområder som det jobbes godt med:

  • Språk
  • Fysisk fostring
  • IKT
  • Miljø

Spesielt språksatsingen jobbes det mye med i barnehagen slik at flest mulig barn har utviklet språket sitt tilstrekkelig til å være godt forberedt til skolestart.

Barnehagene arbeider etter prinsippene i LØFT-metodikken. Løsningsfokusert tilnærming i organisasjonsutvikling.

Skole
Elevtallet i Løtenskolen gikk ned med i overkant av 10 elever i 2014. 1.oktober var elevtallet 776.

Det har i 2014 vært mange utskiftinger i sentrale stillinger. Det er ansatt ny skolefaglig rådgiver; Bjørn Are Knutsen. Det er også ansatt ny rektor ved ungdomskolen og ved tre barneskoler. Hjørdis Bjølseth er ny rektor ved Løten ungdomsskole, Audhild Køhl er ny rektor ved Jønsrud. Heidi Amundsen er ny rektor ved Ådalsbruk og Anne-Berit Fjeldseth er konstituert som rektor ved Lund skole for skoleåret 2014/2015.

Leksehjelp
Det er gjort vurderinger om flytting av leksehjelp til høyere trinn, men blant annet av praktiske årsaker vil det ikke bli gjort endringer på dette ennå. Det vurderes fortløpende om leksehjelpsordningen skal endres slik at det er mulig å flytte hjelpen til høyere trinn der behovet er større enn på småtrinnet.

Nasjonale prøver
Resultater fra skolene er foreløpig ikke helt på nivå med landsgjennomsnittet selv om enkelte skoler innenfor enkeltfag er på lik linje eller bedre. Det arbeides godt med læringsmiljøet ved alle skolene og det samarbeides om å oppnå bedre læringsresultater. Lærerne i Løten er godt kvalifiserte, men nye krav til lærere i barneskolen medfører at enkelt lærere må sørge for å skaffe seg flere studiepoeng for å undervise i barneskolen. Lærerne får tilbud om videreutdanning gjennom statlig videreutdanningsordning, men det er kun en lærer som har valgt dette i 2014.

Elevundersøkelsen
Elevundersøkelsen fra høsten 2014 vil tidligst være tilgjengelig i skoleporten i løpet av mars måned, og vil følgelig ikke være rapportert fra skolene i årsrapporten.

Skoleutvikling og prosjekter
Ådalsbruk skole har i 2014 deltatt i regional satsing med ekstern skolevurdering der skolevurderere fra andre skoler i regionen samarbeider med skolen om å tolke bl. a ståstedsanalysen til skolen for å finne gode løsninger for hva de skal satse på/arbeide med videre for å oppnå sine mål. Ådalsbruk skole er i gang med dette, og i 2015 er det Lund skole som skal få veiledning for eksterne skolevurdere. Alle skolene skal delta i dette.

Løten kommune har igjen samarbeidsavtale med Høgskolen i Hedmark om å ta i mot studenter. Både ungdomsskolen og Østvang har studenter fra høgskolen og øvingslærerne forplikter seg til å ta videreutdanning i veiledning.

Løten ungdomsskole har gjennom 2014 deltatt på ulike prosjekter. I samarbeid med Stange, Ringsaker og Hamar har skolen deltatt i et internasjonalt Comenius Regio prosjekt sammen med XClass i Slagelse kommune i Danmark. Målet for prosjektet er å se på god praksis på alle skolenivåer for å øke gjennomføringsgraden for våre elever i videregående utdanning. I tillegg deltar Løten ungdomsskole i den statlige satsningen på ungdomsskolen – ungdomstrinnet i utvikling. Dette er et samarbeid med Høgskolen i Hedmark.

Strategiplan for økt læringsutbytte ble utarbeidet i 2010 og ble revidert i 2014. Ny plan skal utarbeides i 2015/2016. Målene i den opprinnelige planen er delvis nådd, og noen av tiltakene skal videreføres. Dette gjelder blant annet målet om at de små skolene skal ha merkantilt ansatt og at det skal arbeides for å gjennomføre tidlig innsats med blant annet flere voksne på de laveste klassetrinnene. De økonomiske rammene tillater ikke å gjennomføre disse tiltakene nå, men det arbeides videre for å få dette på plass.

Fra høsten 2014 deltar tre politikere og tre fra administrasjonen med på KS’ store prosjekt ”Den gode skoleeier”. Prosjektet tar for seg hvordan kommunene skal lykkes bedre som skoleeiere og hvordan politikere og skolene ved skoleadministrasjonen kan samarbeide for å bedre elevenes læringsreultater. I prosjektet arbeider Løten blant annet med temaet hjem/skole.

Frafall i videregående skole opptar oss. De fleste ungdomskoleelevene begynner på videregående, men mange slutter før de fullfører. De fleste som ikke fullfører og består er elever som har valgt yrkesfaglig studieretning. Kommunen samarbeider med fylkeskommunen og med oppfølgingstjenesten for å øke gjennomføringsgraden for ungdommene.

Alle skolene følges årlig opp av kommunalsjefen i dialogmøter der tema bl.a.  er evaluering av læringsutbytte, skolemiljø, samarbeid hjem/skole og samarbeid om overganger.

I tillegg samarbeider skolene med kommunalsjef og skolefaglig rådgiver i rektormøter som avholdes hver 14. dag om det enkelte barns utvikling og læringsutbytte.  Målet er at elevene via opplæring i  barneskolen skal ha nådd et tilstrekkelig høyt  kunnskapsnivå for å gjennomføre ungdomskolen og videregående opplæring.

Det arbeides målrettet i skolene for å ha skape et godt læringsmiljø. Elevvurdering er en viktig del av å fremme dannelse og læring. Fyllkesmannen i Hedmark koordinerer ”Vurdering for læring” i Hedmark. Skolene i Løten skal derfor delta i ”Vurdering for læring” fra 2015 der målet blant annet er å utvikle kompetanse i vurdering for læring og få et bedret systematisk og målrettet vurderingsarbeid i skolen som fremmer læring.

Flere detaljer fra barnehager og skoler er beskrevet i virksomhetenes målekort.

Til toppen