Året 2014 

Dette året har Jønsrud barnehage hatt ekstra fokus på spesielt to satsningsområder, som er miljø og friluftsliv. Etter at vi ble miljøsertifisert ønsket vi å ha utgangspunkt i generell miljøtenkning. Virksomheten oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø.

Barna har gjennom fysisk utfoldelse inne og ute opplevd mye glede og kroppslig utvikling. Aktiv bruk at natur og nærmiljø har gitt oss mange muligheter. Barna har hatt mange gode opplevelser og lært om hvordan vi ferdes i naturen og tar vare på den. Ved ulike formingsaktiviteter har vi også benyttet ulike typer naturmateriale og avfall som en bevisstgjøring mot miljøvennlig naturmateriale og gjenbruk.
Vi har jobbet med å skape et språks stimulerende miljø for å videreutvikle barns språklige kompetanse.

God kvalitet på barnehagetilbudet har vært et viktig fokus. Foreldrene er meget godt fornøyd, noe som vises i tilbakemeldinger ved foreldresamtaler, og i brukerundersøkelsen for 2014. Vi jobber mye og bevisst for at dette skal opprettholdes, og ser her resultater av dette.

Barnehagen har dette året 30 barn og disse er fordelt på 3 grupper med to voksne. En gruppe er småbarn i alderen 1-3 år og de to andre er barn fra 3-6 år. Hele personalgruppa har dette året deltatt på LØFT -kurs for barn og voksne. Det er en løsningsfokusert arbeidsmåte der vi roser og bekrefter. Dette har vært med å prege hverdagen vår på en positiv måte, samtidig som det har vært med på å bygge det sosiale miljø for barn og voksne i barnehagen. 

Vi jobber stadig med å forbedre oss når det gjelder IKT. Kommunikasjon ut mot våre brukere blir stadig mer digitalisert, og vi jobber med å gi barna stadig flere Ikt opplevelser. Det er kjøpt inn nye bærbare pc som benyttes til dette, samt at de benyttes som arbeidsverktøy for våre pedagogiske ledere også hjemmefra til forberedelser.

Vi samarbeider med skolen for å gjøre overgangen for barna så god som mulig. Informasjon om barns utviklingsnivå i førskolealder overleveres skolen slik at de lettere kan legge til rette for det enkelte barn. Alle barna som startet på skolen var språkkartlagt med TRAS (tidlig registrering av språkutvikling) Vi benyttet også observasjonsskjemaet «Alle med», som sier noe om de seks utviklingsområdene sosio/emosjonell, lek, trivsel, hverdagsaktiviteter, sansing/motorikk, og språk.

Nøkkeltall Jønsrud barnehage

Nøkkeltall

2013

2014

Totalt antall årsverk

6,90

6,30

Totalt antall ansatte

9

9

Totalt antall barn (pr.01.09)

30

30

Antall barn under tre år

7

6

Antall barn over tre år

23

24

Antall barn under ett år som starter senere enn 15 august (barnehagegaranti)

0

0

Antall barn med minoritetsspråklige bakgrunn

2

3

Andel barn med minoritetsspråklig bakgrunn som får ekstra språkopplæring

0

0

Andel barn med spesielle behov

0

1

Svarprosent brukerundersøkelse

-

46%

Svarprosent medarbeiderundersøkelse

100%

-

Netto budsjettramme

2 863 000

2 901 000

Beskrivelse av driften og evt. spesielle utfordringer

I tillegg til kurset «LØFT» som allerede beskrevet, har vi også hatt annen kompetanseheving dette året. De pedagogiske lederne og styrer har deltatt på kurs i «Pedagogisk ledelse». Personalgruppen har ellers deltatt på ulike kurs på Østlandsk lærerstevne. På slutten av året ble det også etablert nettverk for pedagogiske leder i alle barnehagene i Løten. Her har vi jobbet videre med fordypning og videreutvikling i tema fra tidligere kurs. Dette har gjort at vi har hatt en god faglig utvikling i personalet, hvor alle har fått tatt del i kompetansehevingen. Vi har også hatt en pedagogisk leder på videreutdanning og en ansatte som har tatt fagbrev i Barn- og ungdomsarbeiderfaget.

Barnehagen har hatt ei stabil personalgruppe med lite korttids sykefravær. Har hatt noe høyere langtidsfravær enn forrige år. Barnehagen har kontroll på fraværet og vet at langtidsfraværet ikke er arbeidsrelatert. Vi jobber bevisst med at friskprosenten skal være høyest mulig, og vurderer hele tiden tilrettelegging der det er hensiktsmessig.

Driften i 2014 gikk med et underskudd på litt over 100.000,- Dette ble i år dekket inn av oppsparte fondsmidler. Dette underskuddet skyldes i hovedsak utfordringer rundt barn med ekstra behov. Jønsrud er eneste barnehage i sin krets, og vi har hatt stor søkning flere år på rad, uten å kunne tilby plass til alle i egen krets. Det har i flere år vært ønskelig med påbygg, for å øke kapasiteten.

Framtidige utfordringer i virksomheten

Det er meldt om et investeringsbehov i barnehagen. Vi har ikke eget personalrom eller møterom/arbeidsrom. Dette er noe barnehagen har et stort behov for. Dette håper vi kommer på plass i 2016.

Fremtidige utfordringer vil bli de økonomiske rammene til barnehagen, hvor vi ønsker midler som fortsatt sikrer god kvalitet i barnehagene. Det blir stadig flere barn i barnehagen som trenger ekstra hjelp, i forhold til språk, fysiske og sammensatte behov.  Barnehagen er det første trinnet på barnets utdanningsløp og en god barnehage er det beste tiltaket for å satse på «tidlig innsats». Oppdekking av spesialpedagog må ut av de kommunale barnehagenes rammer, da hver enkelt barnehage ikke klarer å løse dette innenfor sitt budsjett.

Jønsrud barnehage 23.2.15
v/ styrer - Tove Paulsen Trætteberg

Til toppen