Årsmelding Lund skole og SFO

Vår virksomhet i 2014 
Ved utgangen av 2014 hadde Lund skole 85 elever fordelt på sju klasser.  Antall elever i hver klasse varierer fra 10 til 14. Ny rektor (konstituert) fra 1.8.2014.

 «Mitt valg» 
Lund skole har i mange år vært med i programmet «Mitt valg».  Dette er et opplæringsprogram om skolemiljø, sosiale ferdigheter og forebyggende arbeid.  Ved skolestart høsten 2014 brukte vi en hel planleggingsdag til oppfrisking av programmet.  Dette er helt nødvendig og alle ansatte ved skole og SFO var med.  Lærere og assistenter bruker programmet ukentlig, både i og utenfor klasserommet.  Skolen skal utvikle hele mennesket, slik at «….elevene skal mestre sitt eget liv» (Opplæringsloven §1.1).

IKT – og It’s learning (IL)  -  vår digitale plattform 
Alle lærere og elever/foresatte bruker plattformen daglig/ukentlig.  Ulike planer legges ut på IL. I tillegg har mellomtrinnet startet med å legge ut vurderinger og tilbakemeldinger i forhold til måloppnåelse i noen fag.  Vi legger også ut informasjon og nyheter for hele skolen, gjerne med bilder fra aktiviteter.  Et mål er å utvikle informasjonsflyten til å bli enda bedre.  Skolen ønsker at alle i skolen skal bli aktive brukere av vår digitale plattform.

Prøysen og juleforestilling  
Rett før jul gjennomførte skolen en fantastisk juleavslutning der temaet var Prøysen.  Forestillingen var satt sammen til en fin helhet.  Gymsalen var full av foresatte og festglade unger.  Oppe kunne vi alle kjøpe mat og drikke som foresatte fra sjette trinn hadde ansvaret for.  Selvfølgelig avsluttet vi det hele med å gå rundt juletreet.  På SFO hadde de et eget opplegg der ungene fikk prøve seg med ulike instrumenter.

Uteområdet  
2014 var det året da de siste restene av lekeapparater ble fjernet fra uteområdet. Gleden var derfor stor når skolen fikk tildelt kr 100.000,- i investeringer til lekeapparater i nytt budsjett.  Arbeidet rundt dette har skolen tatt tak i.  Alle elever har arbeidet sammen med å planlegge uteområdet.  Vi håper å se resultater av dette i 2015.

Gledelig var det også at vi ved skolestart kunne ta i bruk nye toaletter. I tillegg var sløydsalen tilbake på plass. Bildene til vår årsmelding viser elever i aktivitet og diskusjon under arbeidet med nye lekeapparater.

Nøkkeltall

Nøkkeltall

2013

2014

Prognose 2015

Elever i skolen pr. 01.10

88

85

83

Elever i SFO pr. 1.10.

31

33

36

Elever på leksehjelp

20

23

25

Totalt antall årsverk

11,9

12,0

11,1

Økonomiske og faglige utfordringer 2014
Fra oktober 2014 ble det gjennomført innkjøpsstopp.  Bare det absolutt nødvendige ble kjøpt inn.  Dette medførte at lærere måtte kopiere opp materiell som elevene skulle bruke i timene.

Skolen har brukt minimalt med vikarer høsthalvåret. Dette har medført mange uforutsigbare og uheldige situasjoner med sammenslåtte klasser. Lærer får sjelden gjennomført opplegget slik det var tenkt, og vi må anta at dette går ut over læringsresultatet. En skole med få tilsatte blir sårbare når økonomien tilsier at en ikke kan sette inn vikarer.  Det blir hele tiden en balansegang mellom forsvarlig drift og økonomi.

Rektor har siden august sett på forbruk i forhold til lisenser og kontigenter som kreves grunnet digitale løsninger. For en liten skole som Lund er disse kostnadene krevende å få plass til. Når skolen eller kommunen går inn for digitale løsninger, gir dette samtidig en ekstra kostnad i forhold til lisenser. Ellers har rektor sagt opp avtaler så godt det lar seg gjøre.  Vaktmester har også sett på gjenvinningskostnadene for å få disse så rimelige som mulig.

Framtidige utfordringer for 2015
Lund skole og SFO ønsker at SFO-tilbudet legges til en annen enhet i ferier.  Skolen har ikke ressurser nok til å holde oppe i feriene.

Vi må redusere i antall årsverk for skole og SFO.  Dette gjør at vi må endre på klasse-strukturen i skolen for at det hele skal bli mer forutsigbart.  Fra skolestart 2015 legger vi opp til en mer aldersblandet klassestruktur der vi blander elever fra flere trinn i en gruppe.  Slik blir det flere elever i den enkelte gruppe. Kontaktlærer og faglærer vil få ansvaret for et større antall elever. Den planlagte reduksjonen av antall ansatte vil medføre at både skole og SFO blir mer sårbare ved sykdom.  Vi må regne med å ta inn vikarer i større grad enn tidligere for å opprettholde en forsvarlig drift. Det blir en større utfordring å slå sammen klasser/grupper som allerede er større.

Det er og har vært en utfordring på Lund skole at bredbåndskapasiteten er for liten.  Pr. dato har vi en fiber på 10Mbit linje.  Dette gjør at nettet og tilkoblingen reagerer veldig sakte.  Opplevelsen av å bruke nettet gir en mindre positiv opplevelse. For å kunne kjøre digitale kartleggingsprøver i fremtiden, trenger vi å øke kapasiteten på bredbåndslinja. 

Til toppen