Driften 2014
Ved utgangen av 2014 har Løten ungdomsskole 226 elever. Det er tre paralleller på alle trinn.

I 2014 har det vært skifte av rektor ved skolen. Dette skaper alltid litt uro ved overgangen, men det har gjennom året roet seg.

Skolen har gjennom året deltatt på ulike prosjekter. I samarbeid med Stange, Ringsaker og Hamar har skolen deltatt i et comenius regio prosjekt som har hatt som mål å sette fokus på den gode undervisningspraksis. Løten ungdomsskole er også med i pulje 1 i den statlige satsningen på ungdomsskolen – ungdomstrinnet i utvikling. Her har det vært et samarbeid med Høgskolen i Hedmark. Dette prosjektet videreføres i 2015.

Skolen har hatt fokus på skolemiljø, og det er en gruppe elever som gjennom høst har planlagt og gjennomført ulike aktiviteter for å styrke skolemiljøet. Tilbakemeldinger fra elevene går på at de synes dette er et godt tiltak. Skolen fortsetter med slike tiltak videre.

Skolen har startet et arbeid med å få mer liv inn på skolen. Både ved å planlegge mer «farge» inn på skolen, samt å invitere til en samlokalisering med kulturskolen. Det siste er til behandling i kommunen.

2014 har vært et aktivt år for Løten folkebibliotek. Vi startet året med utstillingen SKAPNINGER fra Kunstbanken – en utstilling som var godt besøkt og veldig populær hos både små og store. Foredrag om mindfulness, Prøysen-konserten UNGKAR, og historiekveld med Karsten Alnæs i samarbeid med Løten Historielag var også godt besøkte og fine arrangementer. For barn har vi hatt både karneval, lesestunder, dukketeater og utstillinger, og vi har ikke minst gjennomført bokprater og lesestunder for masse barnehage- og skolebarn.

Nøkkeltall Løten ungdomsskole og bibliotek

Nøkkeltall

2013

2014

Prognose 2015

Elever i skolen pr. 01.10.

239

226

223

Antall årsverk redusert undervisningsplikt (fra fylte 55 år)

0,87

0,9

1,2

Totalt antall årsverk skole

35,8

33,9

30

Totalt antall årsverk bibliotek

2,4

2,2

1,9

Utfordringer/hendelser 2015

  • Det må settes opp en vegg i ett av skolens «stor» klasserom. Det med bakgrunn i elevers behov. Dette vil bli et spleiselag mellom BVS og skolen. Det er avklart med kommunalsjef oppvekst at skolen bruker midler fra fondet for å løse dette.
  • Skolen skal videreføre ungdomstrinnet i utvikling på egen hånd. Høgskolen var bare med i prosessen det første året. Videre skal alle skolene i Løten delta i satsningen vurdering for læring. Dette er en sentral satsning som er regulert av utdanningsdirektoratet. Endringsprosesser er alltid krevende, og vil kreve både tid og ressurser
  • Skolen skal i samarbeid med KIS se på hvordan den kan og bør kommuniserer på sosiale medier
  • Skolen skal sammen med barneskolene delta i prosjektet «Vurdering for læring».
  • Skolen skal bli en MOT-skole, samtidig med at kommunen skal bli en MOT-kommune.

Til toppen