Året 2014
2014 har vært ett flott år på Ryli barnehage. God kvalitet på barnehagetilbudet har vært det viktigste.  Foreldrene er meget godt fornøyd med både samarbeidet med barnehagen og hvordan vi jobber med barna deres. Dette kom fram i brukerundersøkelsen 2014. Våre satsningsområder; «Fysisk aktivitet, lek, samspill, språk, miljø/aktiv bruk av natur» har det blitt jobbet målrettet og godt med. Noen eksempler: Fysisk aktivitet: To meget aktive OL uker på starten av året hvor fysisk aktivitet, lek og moro ute og inne var målsetningen. Barna gikk på ski, hoppet, akte og var aktive i diverse hinderløyper. Kreativiteten blomstret med OL utstilling i banken der barna brukte «verdiløst materiale» til å lage OL arenaer og deltagere. Bruk av gymsal på Østvang, ballspill ute og inne, orienteringsløp i barnehagen, bruk av aktivitetskassa og mange turer i skogen og nærmiljøet har bidratt til mye fysisk aktivitet i 2014. Den fine utelekeplassen vår ga også rom for store fysiske utfordringer sommer og vinter. Språk: Språkstimulering har Ryli satset på i mange år og vi jobber med det i alle situasjoner gjennom hele dagen. I 2014 var det Prøysen jubileum og vi brukte hans fortellinger, sanger, rim og regler i språkstimulering gjennom hele året. FAU spanderte tur til Prøysenstua i juni, der Hogne Moe var guide, sang og fortalte. En fantastisk dag! Høsten 2014 tok småbarnsavdelingen i bruk det nye språkstimuleringsverktøyet «Bravo». Nyere hjerneforskning viser at barn fra ett års alderen er svært mottagelig for stimuli av dette formatet, positivt for språkutvikling både på kort og lang sikt. Dette fikk vi så gode erfaringer med at vi fortsetter med det også i 2015. Informasjon om barns utviklingsnivå i førskolealder overleveres skolen slik at de lettere kan legge til rette for det enkelte barn. Alle barna som startet på skolen var språkkartlagt med TRAS (tidlig registrering av språkutvikling). Samspill og lek: Gjennom vår jobbing med sosial kompetanse har vi bl.a. brukt «Løft – pedagogikk» som hele personalet ble kurset i tidlig i 2014. Miljøfyrtårn/aktiv bruk av natur: Våren og høsten 2014 ble temaet « Miljøfyrtårn/aktiv bruk av natur» vektlagt på turer i nærmiljøet, bl.a. til vår egen lavvo på Ullermyra. Godt samarbeid med eieren av skogen har gjort at vi har fått en flott base i skogen. Denne ble brukt flittig av alle aldersgrupper gjennom hele året. Barna opplevde naturens forandringer gjennom de fire årstider og miljøvern i praksis.

Ryli har til tross for stramme rammer klart å holde budsjettet i 2014. Egenmeldt sykefravær er svært lavt, mens sykmeldt fravær er høy pga skader som ikke er arbeidsplassrelatert. Kompetansehevingen av personalet som ble satt opp i opplæringsplanen 2014 har blitt gjennomført.

Nøkkeltall

2013

2014

Prognose 2015

Totalt antall årsverk     2)

   7,2

7,25

7,25

Totalt antall ansatte   1)

9

   10

9

Totalt antall barn

       27

    27

27

Antall barn under tre år

9

      9

9

Antall barn over tre år

       18

    18

18

Antall barn under ett år som starter senere enn 15 august (b. hg. garanti)

0

      0

0

Antall barn med minoritetsspråklige bakgrunn

2

      3

2

Andel barn med minoritetsspråklig bakgrunn som får ekstra språkopplæring

2

      3

2

Andel barn med spesielle behov/ trenger ekstra tilrettelegging

26%

     30%

30%

Netto budsjettramme

2 916.000

3 589.000

3 024 000

Beskrivelse av driften i 2014 og evt. spesielle utfordringer
Driften har gått bra i 2014, og med så gode tilbakemeldinger fra foreldre både på brukerundersøkelsen og under foreldresamtaler gir det oss en tilfredsstillelse i forhold til det barnehagefaglige. Ryli er en flott barnehage med en kjempefin utelekeplass og vi har hatt god søkning på ledige barnehageplasser hvert år. Utfordringen er at bygget som er over 40 år gammelt ikke er universelt utformet, og at det vil bli kostbart å gjøre noe med det. Ønske om påbygg for å øke kapasiteten har vært der i mange år.

Kompetanseheving i personalgruppa er viktig og i 2014 satset vi på: Data, Pedagogisk ledelse, «Løft-pedagogikk» og Fagområder i Rammeplanen. Brukte planleggingsdager og kveldsmøter til kurs. Vi har godt utdannet personale som har mange år med barnehageerfaring, noe som gir god kvalitet for brukerne. Utfordringen er at de er kostbare å lønne og rammene er for små til at vi kan klare det uten bruk av fond. Vi har en målsetning om at alle ansatte i barnehagene skal få seg en fagutdanning, men har ikke lønnsrammer til å dekke lønnen. På Ryli har mange ansatte jobbet i barnehage i mer enn 15-20 år og belastningsskader er en utfordring. Har satt i gang tiltak for å avlaste/tilrettelegge bl.a. muligheten for å jobbe reduserte stillinger for de som trenger det. Ryli har i flere år hatt stor andel av barn som trenger ekstra oppfølging/hjelp og det kreves personalressurser for å få til dette.Dersom «Tidlig innsats» er viktig i Løten er det nødvendig å prioritere midler til barn med spesielle behov.

Viktig at vi forbereder oss på en digital hverdag der mye av kommunikasjon ut mot innbyggerne skal skje digitalt. Ryli har derfor i 2014 oppgradert skriver/kopimaskina og to pc’er samt satt opp datapunkt for trådløst nettverk og fiberlinje. De nye pc’ene på avdelingene blir brukt av ped. lederne til forberedelser hjemme, på dagtid brukes de til å gi barna digital kompetanse.

Framtidige utfordringer
Utfordringen blir økonomiske rammer i fremtiden som fortsatt sikrer fortsatt god kvalitet i barnehagene. Vi ser at det blir stadig flere barn i barnehagen som trenger ekstra hjelp, samt flyktningbarn som trenger ekstra oppfølging. Barnehagen er det første trinnet på barnets utdanningsløp og en god barnehage er det beste tiltaket for å satse på «tidlig innsats».

Ryli barnehage 24.02.15
Iren Skyltbekk

Til toppen