Året 2014
2014 har vært et år hvor drifta har gått greit uten store uforutsette utfordringer.  Har hatt ei stabil personalgruppe med lite korttids sykefravær. Har hatt noe langtidsfravær, - men med tilrettelegging og tett oppfølging har de vært på plass igjen etter en stund.

Satsningsområder gjennom året har vært  språk, fysisk aktivitet, miljø og IKT/digitale verktøy. For å ivaretar fagområdene fra «Rammeplan for barnehager»  har vi hatt fokus på ett fagområde hver dag i uka. Vi har dette året anvendt metoder som «LØFT» og «SMART oppvekst», som begge har fokus på å gi barna mye positive tilbakemeldinger på positiv adferd, -noe som på sikt er med på å styrke selvfølelsen og å gi barn et godt grunnlag for positiv samhandling med andre. Førskolegruppa har i år vært stor (13 barn), og vi har hatt tilrettelagt opplegg for dem to ganger i uka for at de skal være godt rustet til å få en god overgang fra barnehage til skole.  Det har vært jobbet en del ekstra rundt barn med minoritetsspråklig bakgrunn. Med nærhet til både skogen, Løtenhallen/Basishallen og biblioteket har dette vært flittig brukt. Vi har blant annet fast turdag på torsdager, og er mye i skogen ved de to gapahukene vi har der. Fredager er vi i Basishallen og har ulike aktiviteter .  Vi har benyttet oss av flere av tilbudene som er i området ellers også, her kan nevnes Skogmuseet, Mattisrud og Budor . Vi hadde en fin tur med de to eldste gruppene  til «Stoppested verden» på Hamar. 2014 var «Prøysenåret», og vi jobbet en del med det, brukte mange av Prøysen sine fortellinger og sanger i mange sammenhenger.  Som «Miljøfyrtårnbarnehage» har vi vært bevisst på blant annet  søppelsortering og bruk av naturmaterialer.

Barnehagens 25 årsjubileum ble markert i august med å invitere foreldre og barn til bursdagsfest med kaffe/brus og kaker og underholdning.

2014 var et år der vi satset ekstra på kompetanseheving blant personalet, - en assistent fullførte sin fagarbeiderutdanning ved å ta fagbrev i februar, og lærlingen fikk sitt fagbrev i desember. Så nå har alle ansatte i Skøienhagan fagutdanning, noe vi er stolt over. Hele personalgruppa har  vært på kurs i «LØFT» og «SMART oppvekst», samt at begge  pedagogiske lederne og styrer var på kurs i «Pedagogisk ledelse». Alle deltok på ulike kurs på Østlandsk lærerstevne. På slutten av året ble det etablert nettverk for pedagogiske leder i alle barnehagene i Løten,- der de samles og tar opp  ulike temaer.                                                                                                             Stor deltagelse i Trivselsuka, samt andre sosiale aktiviteter på fritida for personalet.

Nøkkeltall

2013

2014

Prognose 2015

Totalt antall årsverk *

9,3

8,3

8,3

Totalt antall ansatte *

10

10

9

Totalt antall barn (pr.01.09)

29

29

30

Antall barn under tre år (pr.01.09)

7

7

6

Antall barn over tre år (pr. 01.09)

22

22

24

Antall barn under ett år som starter senere enn 15 august (barnehagegaranti)

0

0

0

Antall barn med minoritetsspråklig bakgrunn(pr.01.09.)

4

3

3

Andel barn med minoritetsspråklig bakgrunn som får ekstra språkopplæring

50 %

50%

50%

Andel barn med behov for tilrettelegging/spes.ped.

0,5%

0,5%

1%

Svarprosent brukerundersøkelse

 

39 %

60%

Svarprosent medarbeiderundersøkelse

78 %

 

100%

Netto budsjettramme

3 445 000

3 445 000

3 445 000

*inkludert spesialpedagogstillingen som arbeider i alle barnehagene i kommunen. Lærling t.o.m.30.11.14.

Forklaringer til nøkkeltall

  • Antall årsverk og ansatte  for 2015 reduseres med 1,3 årsverk  pga at lærlingen sluttet 1. desember 2014 da fagprøva var bestått, og en 50% barne- og ungdomsarbeider  går av med pensjon  01.05.2015. Denne 50% stillingen fylles opp av en barne- og ungdomsarbeider som har 70% , samt at styrer går inn 20%. Derfor blir det ikke ansatt noen ny i den stillingen. Antallet ansatte inkluderer spesialpedagogstillingen som betjener alle barnehagene i Løten.
  • Totalt antall barn.  Barnehagen er godkjent for 36 barn hvis alle er over 3 år, men det varierer fra år til år hvor mange barn over og under 3 år som får plass. (Barn under 3 år teller for to.) Hvordan sammensetningen av barnegruppa blir fra høsten 2015 er vanskelig å forutsi. Derfor har jeg tatt utgangspunkt i gjennomsnittet for de siste årene.
  • Andel barn med minoritetsspråklig bakgrunn som får ekstra språkopplæring er på 50%,- dette fordi resten av de minoritetsspråklige  som har plass pr.i dag har et godt norsk språk, og ikke har trengt ekstra oppfølging.
  • Andel  barn med behov for tilrettelegging/spes.ped. Her er det tatt med de som har fått sakkyndig tilråding fra HIPPT (både spesialpedagogisk hjelp og logopedhjelp).

Driften i 2014 og evt. spesielle utfordringer
Driften i 2014 har vært på det jevne, uten store utfordringer utover det som er nevnt tidligere. Det som har vært spesielt utfordrende er å imøtekomme behov for fornying av inventar og utstyr for å jobbe med oppsatte planer og mål. Etter lekeplasstilsyn fikk vi pålegg om å rive klatrestativet, og vi måtte kjøpe nytt, noe som ikke var planlagt. Det samme gjaldt ny oppvaskmaskin.
Vi har jobbet godt med satsningsområder og fagområder,- og oppsatte planer har blitt fulgt. Vi ser også at faglige mål er nådd. Det har vært kurs som vi kunne ønsket å delta på, men som av økonomiske årsaker ikke har latt seg gjøre,- fordi kostnaden blir for stor (kursavgift og bruk av vikar).

Utfordringer videre. Hvordan løse dem?  
Mye av datautstyret vi har er gammelt og trengs å fornyes, noe som gir økonomiske utfordringer. Det er viktig å kunne ha utstyr som fungerer, spesielt ettersom IKT/ digitale verktøy er ett av våre satsningsområder. For å løse dette vil vi bli nødt til å skifte ut det gamle utstyret gradvis.  Midler til vikarer (både ved sykdom, permisjoner, kurs, møter og annet fravær) vil også være en utfordring videre, fordi  vi er avhengig av å være nok personale til en hver tid for å opprettholde en forsvarlig drift. Dette har i stor grad vært løst ved at styrer har gått inn og jobbet på avdeling  ved fravær.   1.mai 2015 slutter en av barne- og ungdomsarbeiderne som har 50% stilling,- det kommer da ikke til å bli ansatt  noen ny  i den stillingen da vi har en 30% barne- og ungdomsarbeider «for mye» som settes  inn i den stillingen. Resterende 20% må styrer  gå inn i, siden det er bestemt at kun 70% av styrerstillingen på 100% er administrativ. Dette vil medføre at styrer ikke lenger kan gå inn å dekke opp noe særlig ved fravær blant personalet ved sykdom eller annet type fravær(permisjoner, kurs, møter etc.)

Dette vil medføre en økning i bruk av vikar, da vi ikke kan gå underbemannet på avdelingene ved fravær. Dette er både på grunn av forsvarlighet og kvalitet på tilbudet.
Jeg ser også at barn med behov for spesiell oppfølging, enten av spesialpedagog eller logoped vil medføre utgifter. Søkermengden for 2015 viser at vi kan få inn mange minoritetsspråklige barn som vil kreve ekstra tilrettelegging for å få en god språkutvikling.
Barnehagen er 25 år gammel  og bærer preg av det, mye av det vi har av utstyr og inventar er slitt og har behov for å oppgraderes, men dette er det ikke økonomisk rom for.

Skøienhagan barnehage 26.02.2015.

Ingrid Bjørnstad

Til toppen